Multilateral finansiering bør endres

Giverlandene bør endre praksis med øremerkede midler for å unngå overskudd i FN-systemet, var konklusjonen på seminar arrangert av Evalueringsavdelingen i Norad.

To aktuelle studier ble presentert på seminaret som ble arrangert for å stimulere til diskusjon om mulige løsninger på utfordringer knyttet til forvaltning av øremerkede midler i FN-systemet.

- Problemet er ikke at FN har for mye penger. De trenger dobbelt så mange midler for å nå tusenårsmålene. Det er heller et spørsmål om å revitalisere organisasjonene, sa Stefano Migliorisi, seniorkonsulent ved IDC SA. Han presenterte studien ”Activity Based Financial Flows in UN System”, som har avdekket at FN-organisasjonene har ca. 12 milliarder dollar på bok.

Migliorisi mener at hovedårsaken til at FN-organisasjoner sitter igjen med ubrukte midler er svakheter ved finansieringsregimet i det internasjonale bistandssystemet. Det er blitt stadig vanligere for giverland å prioritere øremerkede midler framfor å støtte kjernevirksomheten til multilaterale utviklingssorganisasjoner som FN.

Migliorisi hevder at dette bidrar til å gjøre bistanden mindre effektiv og han tror ikke at vektleggingen av øremerkede midler er bærekraftig i lengden.

- Utviklingseffektivitet er det vi bør fokusere på. Bruken av øremerkede midler kommer til å gå ned. Det er bra fordi nå er det slik at folk forveksler inputs med outputs. Motivasjonen bak øremerkede midler er synlighet, men det er viktig å være klar på målsetninger og evalueringer og dette er noe som mangler i de fleste programmene i dag, sa han.

Samordning av øremerkede midler

Chris Gerrard, seniorkonsulent ved Verdensbankens uavhengige evalueringsgruppe (IEG), la fram studien ”Evidence from World Bank’s Engagements with Earmarked funding: The Case of Global Funds” på seminaret. Han fokuserte spesielt på manglende kvalitetsevalueringer av internasjonale bistandsprosjekter. Uten slike er det vanskelig å si om bistanden faktisk gir ønsket effekt.

- De globale og regionale partnerskapsprogrammene mangler også mye i forhold til åpenhet og informasjonstilgjengelighet, sa han.

Gerrard påpekte at øremerkede midler gjennom globale og regionale partnerskapsprogrammer (GRPP) utgjør en utfordring for Verdensbanken blant annet på grunn av for små budsjetter og komplisert programstyring. Men han understrekte først og fremst at rammeverket for rapportering og evaluering av bistandsprogrammer generelt er for svakt.

Gerrard er enig i at det må utvikles bedre rapporterings- og evalueringsrutiner for bistandsprogrammer. For å unngå problemet med konkurranse mellom ulike bistandsprosjekter fortalte han at Verdensbanken har begynt å se på muligheten for å kanalisere midlene fra ulike giverland inn i temapotter. Dette håper han kan bidra til at bistanden blir mindre fragmentert.

Publisert 20.04.2012
Sist oppdatert 16.02.2015