Næringslivsbistand til Sri Lanka er evaluert

Den norske næringsrelaterte bistanden til Sri Lanka har gitt klare resultater på lokalt nivå og for de involverte bedriftene.

Norads søknadsbaserte støtteordning til små og mellomstore bedrifter har sammen med match-making programmet ført til at 44 norske firmaer i august 2009 driver aktive kommersielle foretak i landet med rundt 1500 helårs arbeidsplasser som har vist seg levedyktige. 16 av disse firmaene driver med handel, mens 28 har industriell virksomhet. En betydelig andel av arbeidsplassene er lokalisert i de fattigste områdene av landet og hoveddelen av de sysselsatte er kvinner. De indirekte sysselsettingsvirkningene av de norskstøttede bedriftenes virksomhet, i form av arbeid til underleverandører eller ringvirkninger av inntektene fra de ansatte, er her ikke inkludert.

Dette er resultater som kommer fram i en landstudie av norsk næringsrettet bistand til Sri Lanka som er den første studien i en større evaluering. Det er et uavhengig svensk konsulentteam som nå er i ferd med å gjennomføre evalueringen, hvor det vil bli landstudier i Sri Lanka, Bangladesh, Sør-Afrika og Uganda. Oppdragsgiver er Evalueringsavdelingen i Norad.

Flere svakheter i den norske bistanden til Sri Lanka er identifisert. Den norske støtten har i liten grad fulgt opp overordna politiske føringer om konfliktnøytralitet eller den norske næringsrelaterte strategien fra 1998 om ubundet bistand. En av forklaringene er at norsk bistand i betydelig grad har vært dreid mot fredsbevarende bidrag. Lav kostnadseffektivitet er påpekt ved flere viktige næringsrelaterte tiltak. Det er en svakhet også at Norads støtteordninger i for liten grad har vært kvalitetssikret når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

For Sri Lanka som nasjon har den norske innsatsen vært ytterst beskjeden da de norske direkte investeringene utgjør kun fem promille av de totale utenlandske investeringene. På den andre siden har visse deler av de norske investeringene vært overføring av spisskompetanse og avansert teknologi, sier studien.