Resultater og utdanning gir uttelling for norske organisasjoner

Gode resultater og solide planer har ført til at flere organisasjoner har fått økt tilskudd i årets søknadsrunde for sivilt samfunn.

Utdanning, likestilling og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne er prioritert.

Hard konkurranse

64 organisasjoner søkte om ny avtale fra 2015 for til sammen 665 millioner kroner. Norad hadde om lag 400 millioner kroner til fordeling når midler som er bundet opp i løpende avtaler er trukket fra.

Det betyr at det har vært hard konkurranse om pengene. Det inngås nå avtaler med 21 norske organisasjoner for en periode på ett til fire år.

Resultater teller mest

Organisasjonene og Norad har lagt ned mye arbeid i dialogen om hvordan resultatarbeidet kan styrkes. Mange organisasjoner har lagt bedre til rette for systematisk resultatmåling. Dette forventes å skape økt kvalitet i rapporteringen.

- Det er resultatene organisasjonene oppnår som teller mest når vi beslutter om støtten økes eller reduseres. Dersom dokumenterte resultater uteblir over tid vil støtten vurderes utfaset, sier avdelingsdirektør Svein Bæra.

Satsing på utdanning

Utdanning er det viktigste satsingsområdet for regjeringen. Sivilt samfunn spiller en viktig rolle i å påse at myndigheter ivaretar sitt ansvar på utdanningsfeltet og inkluderer jenter så vel som gutter, og barn med nedsatt funksjonsevne. Sivilt samfunn bidrar også til barns rett til utdanning i konfliktområder.

Redd Barna er en viktig aktør innen utdanning og barns rettigheter som kan vise til flere gode resultater av sitt arbeid. Organisasjonen har levert en faglig solid søknad og mottar derfor en stor økning.

Vanligvis er Norad tilbakeholdne med å innvilge økning i løpende avtaler. Målsettingen om å øke sivilsamfunnsstøtten til utdanning har imidlertid ført til at flere organisasjoner med løpende avtaler og særlig kompetanse innen utdanningsfeltet har fått en økning til dette formålet.

Tiltak for likestilling og kvinners rettigheter er fortsatt en prioritet for støtten til sivilt samfunn. Norad er opptatt av at dette ivaretas både gjennom integrering av likestillingshensyn i bredere satsinger inkludert utdanningssatsingen, og gjennom støtte til kvinneorganisasjoner og målrettede tiltak.

Midler må nå målgruppen

Selv om bistand til frivillige organisasjoners utviklingsprosjekter ikke er underlagt prinsippet om at norsk utviklingsbistand skal konsentreres, er Norad opptatt av at organisasjonene fokuserer sin innsats der hvor de har best forutsetninger for å oppnå resultater. 

Norske sivilsamfunnsaktører skal samarbeide med aktører med lokal forankring som har muligheter til å oppnå ønsket endring, og som kan drive arbeidet videre den dagen den norske organisasjonen avslutter støtten.

Dersom man skal lykkes krever det god forståelse for kontekst, aktører og risikofaktorer. I tillegg skal norske organisasjoner tilføre en merverdi utover penger og vise at arbeidet drives kostnadseffektivt slik at mest mulig går til formålet.

En rekke ambassader og Norads fagavdelinger har deltatt i vurderingen av søknadene.

Publisert 18.03.2015
Sist oppdatert 19.03.2015