Erfaringer fra jakten på de store resultatene

Fire land – 100 møter. Det har vært en hektisk høst for Norads sivilsamfunnspanel som har reist verden rundt for å se på de større virkningene av norsk støtte til frivillige organisasjoner i fattige land.
Et lite utvalg av sivilsamfunnspanelet på et av mange møter. Panelet har gjennomført 100 møter i fire land.
Foto: Norad

Panelet som består av spesialister fra England, Etiopia, Indonesia, Kenya og Norge, har i løpet av høsten besøkt Etiopia, Malawi, Nepal og Vietnam.

Her har de sett på hvilke virkninger arbeidet til frivillige organisasjoner har på samfunnsutviklingen utover de fastsatte målene til hvert bistandsprosjekt. Tematikken er blitt diskutert med representanter for norske organisasjoner, deres nasjonale partnere, myndighetspersoner, konsulenter, forskere, politikere og folk i media i løpet av denne perioden.

- Vi har funnet mange eksempler på prosjekter som har hatt en betydelig gjennomslagskraft i samfunnet, og som har bidratt til å endre ressurs- eller maktfordelingen til fordel for fattige, forteller panelleder Ivar Evensmo i Norad.

En endelig rapport med konklusjoner vil bli lansert i mars 2012, men allerede nå kan Evensmo dele noen av eksemplene panelet har sett på sin ferd.

Fra løkka til læreplan

I Vietnam driver Norges fotballforbund et prosjekt som bygger lokale fotballklubber med fokus på idrett og lek. Dette skaper engasjement og ferdigheter hos ungene og deres foresatte. Men slike aktiviteter reduserer også problemet med såkalte skoletapere i et samfunn som legger veldig stor vekt på konkurranse helt ned i førskolealderen. Nå er den lokale innsatsen til Norges fotballforbund fanget opp av landets utdanningsmyndigheter som ønsker å få denne formen for idrett og lek inn i nasjonale læreplaner.

Et annet eksempel på ringvirkninger utover et begrenset geografisk område er Atlas-alliansens arbeid i Malawi, hvor man sammen med lokale partnere har vært en sterk pådriver for funksjonshemmedes rettigheter.

Det hele startet med behovskartlegging, fortsatte med offentlig debatt som ledet fram til et lovforslag som til slutt ble vedtatt i parlamentet. Nå har en statsråd ansvaret for funksjonshemmedes rettigheter, budsjettildeling og annen praktisk oppfølging. Dette betyr ikke at arbeidet for de funksjonshemmedes rettigheter er over, men det er et viktig steg videre for at funksjonshemmede skal kunne nyte sine rettigheter fullt ut.

Positive ringvirkninger

I Nepal har frivillige organisasjoner hatt stor framgang i likestillingsarbeidet og i kampen for minoriteters rettigheter. Et eksempel på dette er Redd Barnas støtte til Shakti Samuha. Det er en lokal organisasjon av og for ofrene for menneskehandel. Takket være deres innsats er menneskehandel i dag anerkjent som et alvorlig sosialt problem i Nepal.

- Disse eksemplene viser at enkeltstående prosjekter kan ha en betydelig gjennomslagskraft i samfunnet. Men det krever evne til å holde fokus på saker over lang tid og sette arbeidet inn i en større sammenheng, sier Evensmo.

En felles erfaring fra jakten på de store resultatene synes å være at prosjekter som er forankret i god samfunnsteori og som har konkrete modeller å støtte seg på, har større sjanser for å oppnå virkninger utover det enkelte prosjekt og lokale grenser.

Langsiktig tenkning

I Etiopia har Kirkens Nødhjelp fått et viktig gjennombrudd i den lange og vanskelige kampen mot kjønnslemlestelse. Organisasjonen har klart å samle religiøse ledere fra alle trossamfunn til en fellesuttalelse mot slik praksis.

- Langsiktighet må til om man skal få til endring av dypt kulturelt forankrede tradisjoner som kjønnslemlestelse i Etiopia, familievold i Vietnam eller fredsbygging i Nepal, hvor resultatene først viser seg etter lang tid, slår Evensmo fast.

Det er en fare at for mange organisasjoner velger å arbeide med prosjekter som gir raske resultater på bekostning av arbeidet med langsiktige resultater. Særlig hvis det er der de fleste pengene finnes.

- Vi har hørt disse bekymringene fra mange hold, men har ikke holdepunkter for å si noe om i hvilken utstrekning det faktisk skjer. Finansieringen av norske organisasjoner er stort sett fri for slikt press, men de samarbeider jo med andre aktører som nok kan føle dette presset sterkere, sier Evensmo.

- Derimot kan vi med sikkerhet si er at Norads økte vekt på bedre rapportering av resultater er generelt godt forstått av norske organisasjoner og deres partnere når det gjelder prosjektnivå. Men deres rapportering om bredere effekter av innsatsen kan klart bli bedre.

Samfunnskontekst avgjørende for resultater

Forholdet mellom styresmakter og sivilt samfunn bestemmer mye av handlingsrommet for sivile aktører og effektene av arbeidet deres. Det så sivilsamfunnspanelet tydelig i Etiopia hvor samarbeidsklimaet systematisk har forverret seg siden 2005. Også i Malawi er det krise i relasjonen mellom myndigheter og sivilt samfunn for tida, men foreløpig uten de samme negative konsekvensene for arbeidet til frivillige aktører som i Etiopia, ifølge Evensmo.

- I Vietnam ser utviklingen til å gå i positiv retning. Der har staten tidligere satt meget strenge begrensninger for frivillige organisasjoner, men åpner nå gradvis opp for større medvirkning i samfunnsutviklingen. Regjeringen i Nepal har på sin side i årevis hatt en laissez faire-holdning (likegyldig holdning) til sivilt samfunn. Det har ført til mange imponerende resultater på papiret, men svak oppfølging i praksis.

Publisert 30.12.2011
Sist oppdatert 16.02.2015