Ghana: Fra fattig bistandsmottaker til mellominntektsland

Evalueringsavdelingen i Norad samler internasjonale evalueringsfunn om Ghanas utvikling. Hvor går veien videre? Norges ambassadør deltar direkte fra Accra.

Ghana har gått fra å være et fattig bistandsland til et mellominntektsland, der tradisjonell bistand (ODA) spiller en stadig mindre rolle.

Nå lanserer evalueringsavdelingen i Norad en Country Evaluation Brief (CEB) om landet. Denne samler kunnskap fra evalueringer om internasjonal bistandsinnsats i Ghana. Rapporten er sammenstilt av konsulentselskapetParticip GmbH.

Hovedfunnene fra evalueringene viser at;

  • budsjettstøtten som tidligere ble gitt til landet, styrket myndighetenes evne til å implementere utviklingsprogrammer.
  • I tillegg bidro budsjettstøtte til å styrke politikkutforming, offentlige institusjoner og samarbeid på tvers av sektorer.
  • Til tross for overgangen til mellominntektsland har det vist seg vanskelig å øke nasjonal ressursmobilisering.
  • Landet har ennå ikke fått på plass noen plan for gjennomføring av bærekraftsmålene.

Evalueringsavdelingen inviterer til samtale mellom ambassadør Gunnar Andreas Holm, som deltar fra Accra, og seniorforsker Inge Amundsen fra Chr. Michelsens Institutt. De kommenterer rapporten og drøfter norsk støtte til Ghana og utfordringene landet står overfor.

Mavis MacCarthy fra Particip GmbHM har forfattet rapporten og innleder på engelsk om rapportens hovedfunn.

Eva Bratholm er ordstyrer. Webinaret avholdes på norsk.

Webinar: Ghana - fra fattig bistandsmottaker til mellominntektsland
I dette webinaret fra 1. desember 2020 diskuteres bistand til Ghana, som har gått fra å være et fattig bistandsland til et mellominntektsland, der tradisjonell bistand (ODA) spiller en stadig mindre rolle. Bakgrunnen er en Country Evaluation Brief fra evalueringsavdelingen i Norad. Rapporten systematiserer funn fra eksisterende evalueringer for Ghana. Rapporten er sammenstilt av konsulentselskapetParticip GmbH.