Gode lærere er nøkkelen til god utdanning for alle

Å utdanne jenter bidrar til mindre barnedødelighet, bedre helse, utjevning av lønnsforskjeller og økonomisk vekst. Nøkkelen er flere gode lærere.

Fakta fra rapporten:

 • Jenter utgjør 54 prosent av alle barn i verden som ikke går på skole. 
 • Det anslås at nesten to av tre jenter i de arabiske landene og i Afrika sør for Sahara som ikke går på skole i dag, aldri kommer til å begynne på skole. 
 • Målet om gjennomført barneskole vil trolig oppnås for rike gutter innen 2030 i 56 av 74 lav- og mellominntektsland. For fattige jenter vil målet være nådd i bare syv land innen samme tid. 
 • I 44 av de 74 landene som er analysert, er det minst 50 års forskjell mellom rike gutter og fattige jenter når det gjelder gjennomføring av ungdomsskole. Jenter fra de fattigste familiene i Afrika sør for Sahara vil nå målet om fullført ungdomsskole i 2111 – 64 år etter gutter fra rike familier.

I dag lanseres UNESCO-rapporten "Education For All Global Monitoring Report" (GMR) i Norge på konferansen «Teaching and Learning for Development». Rapporten fastslår at målet om likestilling i skolen er langt unna. Bare 20 prosent av fattige land vil oppnå målet om likestilling på barneskolen innen 2015, og kun ti prosent vil oppnå dette på ungdomsskoletrinnet.

 • Les mer og last ned rapporten på UNESCOs nettsider 

Gode lærere er viktig

Rapporten viser at for å få til god utdanning for alle, må myndighetene sørge for nok utdannede lærere, og utforme en lærerpolitikk som vil dekke behovet til marginaliserte barna; barn med funksjonshemninger, jenter, ekstremt fattige barn og barn som lever i konflikt og krig.

Dette innebærer at det må rekrutteres gode kandidater til læreryrket, lærerutdanningen må være relevant, lærere må rekrutteres til stillinger i områder hvor det er størst behov og insentiver må tilbys for at lærerne forblir i sitt yrke.

Et annet viktig forhold som det i følge rapporten må gripes fatt i, er den kjønnsbaserte volden i skolene, som utgjør en hindring for kvalitet og likestilling i skolen.

Lærer og elever i klasserom på Stella Matutina skolen i Burundi
Flere lærere er løsningen for å gi gi flere barns skolen de har rett på.
Foto: Ken Opprann

Jenter med utdanning får færre barn

Fakta om Utdanning for alle-målene:

 • Ingen av de seks Utdanning for alle-målene vil bli nådd innen 2015.
 • 57 millioner barn i verden går ikke på skole. Nesten halvparten av dem bor i konfliktområder.
 • Flere land, deriblant Rwanda og Vietnam, har gjort store fremskritt i å få flere barn på skole. I de 10 landene som sliter mest, har det imidlertid vært små endringer.
 • Det trengs 1,6 millioner nye lærere hvis målet om grunnutdanning for alle skal nås innen 2015.
 • Mens det har skjedd store fremskritt i å få flere barn på skole, har kvaliteten på undervisningen fått for lite oppmerksomhet. 130 millioner barn går på skole i flere år uten å lære seg lesing eller skriving. 
 • Grunnutdanning er i dag underfinansiert med 26 milliarder dollar i året, samtidig som bistanden fra flere donorer fortsetter å synke. Blant landene som har kuttet i bistandsbudsjettene er Canada, Frankrike, Nederland og USA.

Rapporten viser at jenter som utdannes får færre barn senere i livet og at barna i større grad overlever. I 2012 døde 6,6 millioner barn under fem år – de fleste i lav- og mellominntektsland. Hvis alle kvinnene i disse landene hadde fullført barneskolen, hadde barnedødeligheten falt med 15 prosentpoeng. Hvis alle jentene hadde fullført ungdomsskolen, hadde barnedødeligheten falt med hele 49 prosentpoeng.

Utdanning kan i tillegg bidra til større demokratiforståelse, høyere lønninger, økonomisk vekst og redusert lønnsgap mellom kvinner og menn. I land som Argentina og Jordan tjener kvinner med fullført barneskole halvparten av det menn tjener, mens kvinner med fullført ungdomsskole oppnår to tredjedeler av menns lønn.

UNESCO-rapporten, som gis ut hvert år, måler utviklingen mot de seks målene i "Utdanning for alle" (EFA). Utdanningsmålen ble vedtatt på en internasjonal konferanse i Dakar i år 2000, og skal etter planen innfris innen 2015.

Undervisning for utvikling

UNESCO-rapporten lanseres på konferansen «Teaching and Learning for Development» 3 – 4 februar. Her vil politikere, forskere og byråkrater diskutere utdanningsbistand. Blant innlederene er Villa Kulild fra Norad, Statssekretær Hans Brattskar fra Utenriksdepartementet og Professor Michele Schweisfurth fra University of Glasgow.

Publisert 03.02.2014
Sist oppdatert 16.02.2015