Samarbeidsprosjekt LO-Norge CGTP-Peru

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2013
 • Serie: --
 • Type: Gjennomganger fra organisasjoner
 • Utført av: Plades v/Juan Carlos Vargas
 • Bestilt av: Landsorganisasjonen i Norge
 • Land: Peru
 • Tema:
 • Antall sider: --
 • Serienummer: --
 • ISBN: --
 • ISSN: --
 • Organisasjon: Landsorganisasjonen i Norge
 • Lokal partner: Confederación General de Trabajadores del Peru (CGTP)
 • Prosjektnummer: GLO-610QZA-10/0960
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Background:
LO har hatt et samarbeidsprosjekt om helse, miljø og sikkerhet (HMS) med CGTP siden 2009. Prosjektet omfatter skolering om HMS i spesielt utsatte forbund samt lobby virksomhet for å få bedre HMS-tiltak. Før prosjektet begynte var det kun svake lover i Peru som omfattet arbeidsmiljø i noen få sektor. Arbeidsdepartementet hadde ikke oversikt over antall arbeidsulykker og arbeidsrelatert sykdom.

I 2009 var arbeidet konsentrert om opprettelse av en HMS-seksjon i CGTP og skolering av tillitsvalgte, hovedsakelig fra Bygningsarbeiderforbundet, Gruvearbeiderforbundet og Tekstilarbeiderforbundet. I 2010 og 2011 var hovedprioritet utarbeidelse av et forslag til en ny lov om arbeidsmiljøet samt arbeid i parlamentet for å få loven vedtatt. I 2012 jobbet CGTP og forbundene med utarbeidelse av forskrifter til loven. Arbeidet videre har vært å skolere tillitsvalgte og medlemmene i den nye loven og forskriftene samt utarbeidelse av veiledere og rapporter.

Purpose/objective:
LO ønsket en ekstern evaluering av resultatene av prosjektet og en vurdering om samarbeidsformen var egnet. I tillegg var det ønskelig med forslag til forbedring i prosjektet. LO ønsket en evaluering av relevans, effektiviteten, bærekraft og virkning på samfunnet.

Methodology:
Evalueringen omfattet gjennomgang av rapporter fra CGTP, dokumenter i prosjektet, nettsteder det noen av aktivitetene er beskrevet og produktene som var utviklet I prosjektet. Intervjuer ble holdt med nøkkelpersoner, og omfattet tillitsvalgte med tilknytning til prosjektadministrasjon og prosjekt aktiviteter som hadde nytte prosjektets aktivitetene. I tillegg var det intervjuer med arbeidsgiverne som deltar i Rådet for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (CNHMS) for å få deres syn på og anbefalinger til prosessen. Det ble også gjort intervjuer med representanter for offentlige organer med tilknytting til CNHMS.

Key findings:

• Prosjektet bidro til en ny arbeidsmiljølov som er til fordel for arbeiderne.
• CGTP har hatt en ledende rolle i utarbeidelse av loven og forskriftene.
• Det har vært en klar forbedring i forbundenes HMS-arbeid.
• Arbeidet med det ytre miljø har ikke vært prioritert.
• Arbeidet med likestilling er ikke relevant siden deltakerne forbund er mannsdominerte.
• Til tross for at målene har vært klare, har utbytting av de ansvarlige i CGTP ført til manglende kontinuitet.
• CGTPs institutt for internasjonalt samarbeid har forvaltet prosjektet på en profesjonell måte.
• Bærekraften i prosjektet er garantert siden HMS-arbeidet er et prioritet internt i CGTP.
• Alle forbund gir uttrykk for ønsker om mer skolering i HMS.

Recommendations:

• Prosjektet bør bli konsentrert om HMS. Arbeidet med det ytre miljøet bør holdes utenom.
• En adskilt arbeidsmiljøavdeling bør vurderes opprettet. Til dags dato hard et vært en del av Velferdsavdelingen som også omfatter trygd, eldre og handikappede.
• Et teknisk sekretariat som koordinerer arbeidet i forbundene bør opprettes.
• CGTP bør holde et samarbeidsmøte med allierte for å utvikle en politisk og faglig strategi for implementering av loven.
• Arbeidet bør desentraliseres. CGTP bør opprette et nettverk av tillitsvalgte som jobber med HMS.

Comments from the organisation, if any:
Evalueringen ble drøftet med CGTP under et prosjekt besøk i september 2013. CGTP har allerede implementert en del av forslagene, mens både LO og CGTP er uenig i andre.

Både LO og CGTP var nokså overrasket over konklusjonen vedrørende integrering av likestilling i prosjektet. LO presiserte at likestilling er integrert i alle våre prosjekter. Akkurat fordi sektorene er mannsdominert er kvinner ofte trakassert og diskriminert. Likestillingsarbeidet må prioriteres. CGTP er enig i dette.

Det er urealistisk å tro at CGTP har tilstrekkelig midler til å betale for et teknisk sekretariatet slik at eventuell støtte til et sekretariatet vil ikke være bærekraftig. CGTPs jurister og medlemmene i Helsearbeiderforbundet kan bistå i arbeidet.
For å rette problemet med utskifting av HMS-ansvarlig har den dyktig kvinnelige presidenten i CGTP overtatt styring av  HMS-arbeidet. En HMS-komite bestående av representanter for deltakende forbund er opprettet, og har jevnlige møter. Elektrisitetsarbeiderforbundet og Forbundet av arbeidere i telekommunikasjon deltar i tillegg til de opprinnelige forbundene. Dette fungerer som det nettverket som evaluatoren etterlyste.

Den nye arbeidsmiljøloven fastslo at Arbeidsdepartementet må føre statistikker over arbeidsulykker, noe som de har begynt å gjøre. Slike statistikker muliggjør målrettet tiltak om HMS.

Publisert 24.10.2013
Sist oppdatert 16.02.2015