Evaluation of Norwegian International Climate and Forest Initiative Support to Civil Society

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2024
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Norad, CMI, Vista Analyse
 • Bestilt av: Avdeling for Evaluering, Norad
 • Land:
 • Tema: Skog, Klima og miljø, Naturressurser (inkludert olje), Urbefolkning, Sivilt samfunn, Skogbrukspolitikk og forvaltning
 • Antall sider: 103
 • Serienummer: 1/2024
 • ISBN: 978-82-8369-192-4
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Norge har ratifisert FNs rammekonvensjon om klimaendringer og støtter ‘Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation’ (REDD+) rammeverket gjennom Norges internasjonale klima- og skogsatsing (KOS). Siden oppstarten i 2008 har KOS hatt som mål å redusere karbonutslippene fra avskoging og skogforringelse i det globale sør, og har tildelt nesten 40mrd NOK til dette formålet. Av dette har 5,9 milliarder blitt tildelt sivilsamfunnsorganisasjoner direkte, og om lag 4 milliarder kroner av denne finansieringen har vært forvaltet av Norad gjennom fire runder med utlysninger: 2009-12, 2013-15, 2016-20 og 2021-25.

Avdeling for evaluering i Norad har i samarbeid med CMI og Vista Analyse gjennomført en evaluering en evaluering av Klima og Skoginitiativets støtte til sivilt samfunn (rapport 1/2024).  Evalueringen utforsker i hvilken grad Norad har sikret at prosjektene som støttes sees i sammenheng slik at prosjektene samlet sett støtter opp om hverandre og de ulike pilarene i satsningen, samt bidrar til læring på tvers for å nå målene til Norges internasjonale klima- og skogsatsing (KOS). 

Formålet med evalueringen er å bidra med kunnskap og læring som kan bidra til å styrke forvaltningen av denne støtten. Evalueringen dekker arbeidet med utlysningen i 2019 og forvaltningen av prosjektsyklusen 2021-2025, og bygger på datainnsamling gjennom dokumentanalyser og intervju. 

Evalueringen ser på tre dimensjoner av sammenheng:

 • læring som en forutsetning for å tilrettelegge for sammenheng mellom prosjektene
 • vertikal og horisontal sammenheng blant prosjektene; altså at de støtter opp om hverandre og de ulike pilarene i satsningen; og
 • på integreringen av en rettighetsbasert tilnærming i Norads forvaltning av støtten til sivilsamfunn.
Publisert 23.04.2024
Sist oppdatert 23.04.2024