Midtveisgjennomgang av norsk yrkesutdanningsportefølje

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2021
 • Serie: Norad-innsamlede rapporter
 • Type: --
 • Utført av: Education Development Trust (EDT)
 • Bestilt av: Norad
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 118
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-111-5
 • ISSN: 1894-518X
 • Organisasjon: Norad
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

St.Prp. 85S (2017-2018) skisserte en handlingsplan for opptrapping av støtte til yrkesfaglig utdanningstilbud i utviklingsland. Som ledd i oppfølgingen av denne planen ønsket Norad en gjennomgang av innsatsen. Gjennomgangen er strukturert i to faser, hvor den første ser på samsvaret mellom den faktiske porteføljen, og prioriteringene i handlingsplanen. Fase 2 ser nærmere på resultater av et utvalg programmer i porteføljen.

Gjennomgangen er satt sammen av to delrapporter for henholdsvis fase 1 og 2. Rapportene viser at innsatsen for yrkesopplæring ligger innenfor de rammer og føringer som ble gitt. Det er også oppnådd gode resultater på en rekke ulike, og ikke nødvendigvis sammenlignbare, nivåer. Samtidig trekker rapportene opp flere dilemmaer knyttet til innsatsen. Det gjelder blant annet hvor bredt og mangfoldig det bør satses, vurdert mot en større grad av konsentrasjon. Vektlegging av yrkesopplæringen i formell vs uformell sektor er et annet dilemma.

Innretningen på porteføljen i den aktuelle perioden, har også tatt hensyn til nye prioriterte områder. Det gjelder for eksempel inkludering og utjevning, digitalisering og, ikke minst, overgangen til en «grønnere» økonomi. Hvordan yrkesopplæring i større grad kan bidra til en framtidsrettet bærekraftig utvikling, vil være sentralt ut fra norske prioriteringer, og vil stille nye krav til videreutviklingen av Norads yrkesopplæringsportefølje.

Gjennomgangen legger spesielt vekt på nødvendigheten av å koble yrkesopplæring til næringssiden. En hovedkonklusjon er at: «Programmer med en aktiv involvering av etterspørrere etter arbeidskraft, har best sjanser for å gi unge ferdigheter som gir arbeid».

Publisert 08.06.2022
Sist oppdatert 08.06.2022