Oppsummeringsrapport 2020: Varslingsteamets rapport om håndtering av mislighetssaker 2020

Om publikasjonen

 • Utgitt: mars 2021
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 16
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-007-1
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Arbeidet med varslingssaker i 2020 Norad har gjennom de siste fire årene fått et betydelig økt ansvar for forvaltningen av bistand fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. I 2020 ble i overkant av 18,6 mrd. kroner utbetalt fra Norad, noe som tilsvarer nesten halvparten av bistandsbudsjettet.

Gjennom forebygging, avdekking, oppfølging, sanksjon og utbedring brukes mye ressurser fra et samlet Norad for at økonomiske misligheter skal reduseres til et minimum. Denne årsrapporten dreier seg om forhold som ble behandlet eller avsluttet av Norads Varslingsteam i løpet av 2020.

Årsrapporten er den femte i rekken og løfter frem tema som har vært med å prege sakene som Varslingsteamet i Norad har arbeidet med. I år er temaet «korrupsjon og krisetider». I kjølvannet av kriser øker risikoen for korrupsjon. Mangel på åpenhet, pengestrømmer som flyter på nye måter, teknologi som bryter sammen, mangel på kompetanse og tilgjengelig kapasitet til å føre kontroll med midler internt i virksomheten, hos eksterne samarbeidspartnere og leverandører forsterker korrupsjonsrisikoen. Kontroll gjennom revisjon blir vanskeligere å utføre, dialog med partnere og oppfølging i felt er kanskje ikke mulig og utfordrer tilliten mellom partnere. Verdien av den årlige regnskapsrevisjonen som kontrolltiltak, reduseres og blir mindre egnet til å avdekke misligheter.

Parallelt ser vi at forsøk på nettsvindel øker, og at behovet for innføring av bedre elektroniske systemer og sikringstiltak øker.

Transparency Internationals korrupsjonspersepsjonsindeks for 2020 viser behovet for å styrke antikorrupsjonsarbeidet i tilknytning til koronapandemien, bla. med krav om større åpenhet, mer forebygging og sterkere kontrollmekanismer.

Og nettopp derfor er varslingsarbeidet i Norad så viktig.

Publisert 19.03.2021
Sist oppdatert 19.03.2021