Study of fisheries and aquaculture value chains in Mozambique - How to reduce gender discrimination in the fisheries and aquaculture sectors

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2014
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Cecile Brugere International Consultant and Bodil Maal LIRE/Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: Mosambik
 • Tema: Primærnæring (landbruk fiske skogbruk)
 • Antall sider: 68
 • Serienummer: 4/2014
 • ISBN: 978-82-7548-724-5
 • ISSN: --
frontpage image
Bestill gratis papirutgave:

Mosambik: Kvinners rolle innen fiskeri og akvakultur under lupen

Hvordan kan kvinner få mer innflytelse i verdikjedene for marin fisk og oppdrettet fisk? Hva kan gjøres for at fattige på landsbygda kan få større tilgang til fisk for konsum i Mosambik? Dette er spørsmål som ble stilt i studien av verdikjedene innen fiskeri og akvakultur. 

Kvinner er sentrale i bearbeiding og handel med fisk. Tusenvis av kvinner; mange svært fattige, utgjør infrastrukturen som bringer fisk fra fiskerne ut til konsumentene. Oppdrett av fisk er under oppbygging i Mosambik. I årene som kommer kan det derfor åpne seg nye muligheter for fattige kvinner.  

Samarbeidsavtale med vekt på økt matsikkerhet og fattigdomsbekjemping

I den nye samarbeidsavtalen mellom Island, Norge og Mosambik legges det vekt på økt matsikkerhet og fattigdomsbekjemping. Mosambiks policy-dokument fremhever satsing på småskalafiske, økt matsikkerhet og bedre levebrød. Fiskeridepartementet har utviklet en likestilling strategi hvor kvinners deltakelse i fiskeri- og akvakultur er sentralt.  De politiske føringene er altså på plass og det er avsatt midler til pilotprosjekter rettet mot kvinner og likestilling i fiskeri -og oppdrettsnæringen.

I februar i år ble det derfor gjennomført et feltbesøk til Gaza-provinsen i Mosambik for å identifisere mulige pilotprosjekter. I teamet deltok fagfolk fra underliggende etater til Mosambiks fiskeridepartement, fagfolk fra den norske ambassaden, islandsk bistand og Norad ved Bodil Maal fra seksjonen for likestilling og rettigheter.

Deltakerne intervjuet lokale myndigheter, fiskere, kvinnelige fiskehandlere, fiskeoppdrettere, medlemmer av sparegrupper, fiskerikomiteer, ansatte i kredittinstitusjoner og besøkte noen fiskelandsbyer.  

Gaza-provinsen

Gaza-provinsen er på størrelse med Irland og har en befolkning på 1,3-1,4 millioner. Den store Limpopo-elva renner gjennom Gaza, noe som gjør provinsen svært utsatt for flom. Den største flommen var i 2000-2001 og krevde mange liv. Senere har flommene ødelagt infrastruktur, avlinger og hus med jevne mellomrom. Deler av veien teamet kjørte på i Gaza var ødelagt av flommen i fjor.  

Ifølge statistikk fra 2010 opplever 61 prosent av befolkningen i Gaza kronisk og akutt usikkerhet rundt tilgang på mat. Mange vi traff kunne fortelle om hushold som hadde flere måneders underskudd på mat hvert år.  Andre utfordringer i Gaza er høy andel kvinneledede hushold. I 2007 50.2 prosent, samt en høy forekomst av hiv (23,5 prosent i 2007).

Forslag til pilotprosjekter

I rapporten foreslår teamet ti ulike pilot-prosjekter innen akvakultur og fiskerier. Forslagene dreier seg om tiltak som kan øker kvinners inntekter, skape nye muligheter for inntekt, bedre deres arbeidsforhold, deres innflytelse i organisasjoner, tilgang til kreditt og veiledning.     

Tiltakene:

 • Opplæring av kvinner i oppdrett yngel til utsettingsklar småfisk i små jorddammer (fry to fingerling).
 • Tilbereding av fiskefor og gjødsel til jorddammer i små produksjonsenheter.
 • Bedre tilgang til kreditt og utviklingsfond for kvinner.
 • Utvikle mentor-program for nye kvinnelige fiskeoppdrettere
 • Organisasjoner av fiskeoppdrettere må bli offentlig anerkjent slik at fiskeoppdretterne kan få rettledning og støtte fra myndighetene.
 • Skape et forum av institusjoner på provins og distriktsnivå som støtter verdikjedene innen akvakultur og fiskerier, slik at kunnskap blir delt og institusjonene koordinere seg.
 • Støtte organisering av kvinnelige fiskehandlere gjennom:
        - å øke deres deltakelse i lånegrupper
        - støtte etablering av kooperativer slik at de får mer makt
        - forbedre forholdene for salg av fisk i kommunene  
 • Øke kvinnelige fiskehandleres deltakelse i samarbeidsorganer som er etablert i fiskerinæringen.
 • Øke bevisstheten om hvor viktig ernæringsmessig det er å spise fisk gjennom informasjonskampanjer. Dette for å redusere «stunting» som rammer mer enn 40 prosent av barn under fem år i Mosambik.

Rapporten inneholder informasjon og detaljerte case-studier om kvinners rolle og stilling i fiskeri og akvakulturnæringen.  

/Bodil Maal  

Publisert 28.04.2014
Sist oppdatert 16.02.2015