Lessons Learned Evaluation of Norway’s bilateral agricultural support to food security Why women farmers are left out of programs

Om publikasjonen

 • Utgitt: oktober 2013
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Pernille Nagel Sørensen
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Kvinner og likestilling, Primærnæring (landbruk fiske skogbruk)
 • Antall sider: 26
 • Serienummer: 13/2013
 • ISBN: 978-82-7548-708-5
 • ISSN: --
frontpage image
Bestill gratis papirutgave:

KVINNELIGE SMÅBRUKERE MÅ MED!       

Matsikkerhetsstrategien (Matsikkerhet i et klimaperspektiv 2013-15) understreker at støtte til utvikling skal komme småskala matprodusenter i Afrika til gode. Omlag femti prosent av de som arbeider Afrikas jordbruk i dag er kvinner og de produserer 60-80 prosent av maten som spises lokalt. 

Matsikkerhetsstrategien viser at selv om kvinners kjønnsroller varierer fra land til land har kvinnene en ting til felles – de har mindre tilgang enn menn til ressurser og muligheter som kan øke deres produktivitet. Hvis kvinner får sikrere tilgang til dyrkbar jord, husdyr, utdannelse, kreditt, informasjon/veiledning, ny teknologi og sysselsetting ville dette kunne gi høyere produktivitet, øke matproduksjon, bedre matsikkerhet, gi høyere økonomisk vekst og bedre sosial velferd.  FAO har beregnet at dersom kvinner hadde samme tilgang som menn til innsatsfaktorer i jordbruket kunne de ha økt avlingene sine med opp til 30 prosent. Dersom de ikke hadde blitt diskriminert kunne dette, i følge FAO, ha løftet 100-150 millioner mennesker ut av sult.

I 2012-2013 evaluerte Norad Norges bilaterale landbruksstøtte til matsikkerhet (2005-2011).  I flere år har Norge hatt kvinnelige småbrukere som en sentral målgruppe. I forbindelse med evalueringen ble utarbeidet case-studier fra 25 landsbruksprogram.  I etterkant av evalueringen engasjerte LIRE hovedkonsulenten for evalueringen til å gjennomgå case-studiene og trekke ut lærdommer om hvordan en hadde arbeidet med kvinnelige småbrukere og kjønnsdiskrimineringen som eksisterer i landbruket innenfor programmene. Denne gjennomgangen av case-studiene viser at vi kan bli bedre!

Gjennomgangen konstaterer at alle programmene var relevante for kvinnelige småbrukere. Men, programmene var ikke utformet slik at de tok hensyn til kvinnelige småbrukeres interesse og deltakelse. Programmene manglet analyser av kvinners rolle i matproduksjon, og det var ingen klare strategier for hvordan en kunne styrke kvinners deltakelse og utbytte av satsingene.

Fakta-arket og rapporten fra gjennomgangen er vedlagt kan hjelpe i gjennomføringen av matsikkerhetsstrategien.
Globalt er det nå om lag en milliard fattige som sulter og er underernært, hele 70 prosent bor på landsbygda og mange er småskalabønder. Et av de mest sårbare områdene for klimaendringer er det afrikanske kontinent. I Sahel regionen kan produksjonen av mat bli halvert innen 2020 som følge av klimaendringer. I denne situasjonen utgjør kjønnsdiskrimineringen innen landbruk en risiko. Kvinnene representerer en ressurs når det gjelder klimatilpasning og er nødvendige for å skape en bærekraftig økonomisk utvikling.

Publisert 01.11.2013
Sist oppdatert 16.02.2015