En vurdering av UDs forskningsprogrammer - kvinner og utvikling - teknologioverføring fra I-land til U-land - forskerrekruttering

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 1989
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Senter for Utviklingsstudier
 • Bestilt av: Det kongelige Utenriksdepartementet Norge
 • Land:
 • Tema: Kvinner og likestilling
 • Antall sider: 122
 • Serienummer: 6/1989
 • ISBN: --
 • ISSN: --
Forside evalueringsrapport
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Rapporten inneholder følgende hovedelementer: Den gir en beskrivelse av de ulike programmenes historie, utvikling og foreløpige resultat, konsentrert omkring noen hovedtemaer. Den forsøker å oppsummere positive og negative erfaringer først innenfor hvert enkelt program, og dernest for program-modellen som helhet. Den forsøker - på grunnlag av program-oppsummeringene og en kort presentasjon av de radikale endringene utviklingsforskningsfeltet har gjennomgått siden 1984, å identifisere faktorer departementet bør inkorporere i sin framtidige forskningspolitikk.

Publisert 31.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015