Hvordan bidrar sivilt samfunn til å redde regnskogen?

Sivile samfunnsorganisasjoner kan være effektive bidragsytere i arbeidet med å beskytte regnskogen, men det er gjort få studier av effekten av sivilsamfunnets innsats innenfor dette feltet. Det viser en litteraturgjennomgang bestilt av Avdeling for evaluering i Norad.

Ulike roller skaper interessekonflikter

Mange sivilt samfunnsaktører er engasjert i bekjempelse av avskoging. Disse innehar ulike roller og bidrar for eksempel med implementering av prosjekter, fungerer som “vaktbikkjer” og jobber for å påvirke sentrale aktører. Rapporten fremhever at sivilt samfunnsaktørene er spesielt dyktige til å dokumentere og informere om regnskogens tilstand.

Organisasjonene har ofte ulike interesser, målsettinger, arbeidsmåter og forståelse av problemstillinger knyttet til avskoging og skogforringelse. Ulikhetene har skapt til dels store interessekonflikter, spesielt mellom internasjonale og nasjonale eller lokale sivilt samfunnsorganisasjoner. Store formelle og uformelle forskjeller i politiske og økonomiske systemer mellom regnskogslandene påvirker også mulighetene som sivilt samfunn har for å bidra til endring.  

To artikler som trekkes frem i litteraturgjennomgangen, konkluderer med at skogsområder som kontrolleres av urfolk eller andre lokale samfunnsgrupper er blant de områdene med lavest avskogingsrate og som tilsynelatende har mest bærekraftig utvikling. En utfordring for disse organisasjonene er derimot at de ofte har utfordringer med å få tilgang på bistandsmidler. Rapporten viser nemlig at lite bistand når ned til lokale aktører. Utfordringene som omtales av rapporten hindrer organisasjonene i å bidra på en meningsfull måte i viktige beslutningsprosesser.

Store kunnskapshull

Avdeling for evaluering skal gjennomføre en evaluering av Klima- og skogsinitiativets støtte til sivilt samfunn. Denne litteraturgjennomgangen, som er utført av Cicero, er første leveranse i dette arbeidet. Forfatterne har gjennomgått 40 studier som omhandler aktører innen sivilt samfunn som jobber for å redusere avskoging. De fant at svært få av studiene gjør en vurdering av hvorvidt innsatsen til sivilt samfunnsaktørene har en effekt på politikkutforming, gjennomføring av tiltak og ikke minst på avskogingsraten.

– Litteraturgjennomgangen viser at vi vet for lite om hvilke effekter interesseorganisasjoner har på målsettinger om bevaring av tropisk regnskog, sier fungerende avdelingsdirektør Siv J. Lillestøl.

Hun håper at den kommende evalueringen vil bidra til å forbedre forvaltningen av midlene til sivilt samfunnsorganisasjonene.

Last ned rapporten: Literature review on civil society's roles in reducing tropical forest loss

Publisert 03.02.2022
Sist oppdatert 03.02.2022