Samler evalueringsfunn for Niger

Ulovlig migrasjon, våpenhandel og terrorisme truer stabiliteten i fattige Niger. Likevel er det flere positive utviklingstrekk å spore, viser ny synteserapport om internasjonal bistand til landet.

Niger ligger aller nederst på UNDPs indeks for menneskelig utvikling; befolkningsveksten på 3,8 prosent i året er verdens raskeste. Barn i Niger får i gjennomsnitt bare to års skolegang, og kun tre av ti kan lese og skrive.

- De utviklingsmessige utfordringene i Niger er enorme, sier Jan-Petter Holtedahl.

Han er evalueringsavdelingens prosjektleder i arbeidet med rapportserien Country Evaluation Briefs (CEB) for Norges 16 partnerland. Niger er ett av landene som i hovedsak har behov for stabilisering og konfliktforebygging. Norges innsats i Niger er i hovedsak fokusert på tre områder: Utdanningsstøtte, klimatilpasset landbruk og seksuell og reproduktiv helse. 

- Rapporten presenterer systematisk innsamlede evalueringsfunn om den internasjonale bistandsinnsatsen i landet. Vi håper denne kunnskapen er nyttig for myndigheter, bistandsgivere og sivilt samfunn som arbeider med å styrke utviklingsarbeidet i Niger, sier Holtedahl.

Rapporten systematiserer funn og lærdommer fra 28 evalueringer om den internasjonale bistandsinnsatsen i landet.

- Evalueringene finner at utviklingsbistanden til Niger i hovedsak har vært tilpasset landets utviklings- og sikkerhetsplaner. Støtten til landbruk, helse og utdanning har gitt gode resultater. Lav finansiell og menneskelig kapasitet har imidlertid begrenset eierskapet og bærekraften i bistanden, forteller Jörn Dosch i Particip GmbH som har ledet arbeidet med rapporten.

Country Evaluation Brief (CEB)

Siden 2016 har evalueringsavdelingen i Norad produsert rapporter som systematiserer allerede eksisterende evalueringsfunn om den internasjonale bistanden til Norges partnerland.

Hensikten med rapportserien Country Evaluation Briefs (CEB) er å presentere systematisk innsamlet kunnskap om den samlede internasjonale bistandsinnsatsen på en lett tilgjengelig måte.

Hver CEB bygger på funn fra evalueringer utført av ulike institusjoner som bilaterale og multilatererale organisasjoner, forskningsinstitusjoner og konsulentselskaper. Overordnede evalueringer med fokus på langsiktig, strategisk innsats og programstøtte prioriteres fremfor evalueringer av mer kortsiktig prosjektstøtte.

Rapportene er produsert av Chr. Michelsen Institute (CMI) (de første seks) og Particip GmbH (resten, hvorav seks i samarbeid med Menon Economics).
Det produseres også et evalueringsportrett til hver rapport. Dette består av korte sammendrag av underliggende evalueringsrapporter samt lenker til disse.

Publisert 15.12.2020
Sist oppdatert 15.12.2020