Norfund har oppnådd mye, men spørsmålstegn ved landvalg

En ny evalueringsrapport anbefaler at Utenriksdepartementet bidrar i utformingen av mer detaljerte målformuleringer for Norfund. Dette vil bidra til avklaring i sentrale avveininger som fondet står overfor.

Norfund er et særlovselskap med begrenset ansvar, etablert gjennom egen lov i Stortinget og eid av staten ved Utenriksdepartementet. Evalueringsteamet anbefaler at departementet, som eier, bør bidra med mer detaljerte målsetninger for Norfunds virksomhet, for å veilede styre og ledelse om hvordan de bør tolke sitt mandat.

Norfund skal støtte næringsutvikling i utviklingsland, gjennom å investere etablering og utvikling av bærekraftige bedrifter. Selskapet er en av de største enkeltsatsingene i norsk bistand. I perioden 2007-2011 gikk litt over halvparten av all norsk støtte til næringsutvikling på til sammen 8,5 milliarder kroner til Norfund. En ny evaluering vurderer Norfunds rolle i norsk utviklingspolitikk.

- Styret og ledelsen i Norfund har stor grad av frihet i iverksetting av Norfunds mandat. Evalueringen viser at selskapet har lykkes i å prioritere tema og sektorer i tråd med norsk utviklingspolitikk. Men evalueringsrapporten stiller noen spørsmål ved de valg som er gjort når det gjelder geografiske prioriteringer, sier Balbir Singh i evalueringsavdelingen i Norad.

Ifølge evalueringen har Norfund en stor portefølje av investeringer i mellominntektsland.  Intensjonen om å investere i lavinntektsland og lavere middelinntektsland reflekteres derfor ikke helt i Norfunds investeringsportefølje.

- Ifølge Norfund har selskapet fått formell tilslutning til de geografiske prioriteringene de har gjort. Men rapporten sier at de geografiske prioriteringene svekker Norfunds relevans for norske utviklingspolitiske mål, forklarer Singh.  

Norfund følger gjeldende retningslinjer for investeringer gjennom oversjøiske finanssentre (OFS), som har blitt assosiert med såkalte «skatteparadiser». Andelen av disse investeringene i porteføljen har falt, mens antallet investeringer har likevel gått opp, og samlet investert beløp økte siden 2007.

Utviklingseffekter

Som et investeringsselskap finansiert over bistandsbudsjettet, bør Norfunds suksess måles etter både utviklingseffekter og finansielle avkastning.  Evalueringsteamet finner at Norfunds tilnærming til planlegging og dokumentasjon av utviklingseffekter ikke er så omfattende som i mange andre europeiske utviklingsfinansieringsfond.

Norfund rapporterer om sysselsetting og skatteinntekter, men gir begrenset informasjon om i hvilken grad investeringene bidrar til å redusere fattigdom, eller Norfunds effektivitet på likestilling og andre utviklingsmål. Med noen unntak ser Norfund på utviklingseffektene knyttet til den enkelte bedrift, ikke på samfunnsnivå.

Norfund oppgir at selskapene de har investert i, står for mellom 147.000 og 313.000 arbeidsplasser på verdensbasis og har også skapt skatteinntekter i størrelsesorden 24 milliarder kroner. Norfund er minoritetseier eller har investert indirekte i de fleste av selskapene.

- Evalueringen har ikke klart å slå fast i hvilken grad det er Norfund som har muliggjort disse utviklingsresultatene. Ifølge evalueringsteamet er det betydelige utfordringer med å tillegge de rapporterte tallene til Norfunds deltakelse, forteller Singh.

Gjennom vannkraftselskapet SN Power som Norfund eier sammen med Statkraft, har Norfund bidratt til produksjon av fornybar energi i størrelsesorden 30 terrawattimer (TWh) i perioden 2007-2013. Størsteparten av disse investeringene er i øvre mellominntektsland.

Når Norfund rapporterer utviklingseffekter som antallet sysselsatte og skatteinntekter, skjer det bare på aggregert nivå. Utviklingseffekter på landnivå og bedriftsnivå blir ikke offentliggjort.

Ett av forbedringspunktene evalueringsteamet foreslår er at Norfund bør videreutvikle rapporteringen og oppfølgingen av utviklingseffektene av sine investeringer.

Avkastning

Evalueringsteamet har beregnet den nominelle avkastningen av investeringene til 8,8 prosent. Det skyldes i all hovedsak avkastning på vannkraftprosjekter gjennom SN Power. Uten avkastning fra dette selskapet er den nominelle avkastningen 3,7 prosent, og den reelle avkastningen er beregnet til 1,9 prosent.

Ifølge evalueringsteamet er dette relativt gode avkastningstall når SN Power er inkludert i beregningene.

Den beregnede avkastningen bygger på Norfunds egen vurdering. Evalueringen har ikke hatt mulighet til å verifisere Norfunds verdsetting.

Evalueringen blir lagt frem på et åpent seminar i Norad fredag 6. februar 2015

Publisert 05.02.2015
Sist oppdatert 16.02.2015