- Uvisst i hvilken grad opplærte politifolk brukes i fredsbevarende operasjoner

«Training for Peace» er et bistandsprogram som skal lære opp politi og andre sivile til å delta i afrikanske fredsbevarende operasjoner. Men programmet har ikke oversikt over om deltakerne blir brukt etter opplæringen, viser ny evaluering.

Training for Peace in Africa-programmet

  • De fredsbevarende operasjonene drives i regi av FN, Den afrikanske union og regionale organisasjoner.
  • Programmet ble startet i 1995, og fra programstart og fram til programperioden utløper i 2015 vil det ha vært brukt omkring 290 millioner norske kroner.
  • Programmet styres av Utenriksdepartementet, mens implementeringen av programmet gjøres av fem partnere: Institute for Security Studies (ISS) i Sør-Africa, Kofi Annan International Peace Keeping Training Centre (KAIPTC), African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), The African Civilian Response Capacity for Peace Programme (AFDEM) i Zimbabwe og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).
  • I tillegg samarbeider programmet med Politidirektoratet.

«Training for Peace in Africa» skal bistå internasjonale organisasjoner og nasjonale myndigheter i Afrika med å bygge opp bærekraftig kapasitet for fredsbevarende operasjoner i Afrika. Programmet ble opprettet i 1995 og tilbyr politifolk og andre sivile opplæring for å gjøre dem bedre rustet til å delta i fredsbevarende operasjoner.

I tillegg til opplæring, bidrar programmet med forskning og politikkutforming om fredsbevarende operasjoner. Programmet er nå inne i sin fjerde periode som avsluttes i 2015. På 20 år har Norge brukt omkring 290 millioner norske kroner på programmet.

Relevant program uten tilstrekkelig oppfølging

Evalueringsteamet konkluderer med at programmet svarer på et behov. Det er store utfordringer i arbeidet med å bygge opp bærekraftig kapasitet for fredsbevarende operasjoner i Afrika. En utfordring er å sikre at personell i slike operasjoner har god nok kompetanse.

En annen utfordring er å sikre at relevante organisasjoner har gode nok registre over personell som kan sendes ut og tilstrekkelig antall personell tilgjengelig.

Evalueringsteamet mener at programmet bidrar på begge fronter, men at arbeidet for å tilrettelegge for gode registre over kompetent personell er for dårlig. Dette er en svakhet siden gode registre er avgjørende for bruk av de som får opplæring, ifølge evalueringen.

Om evalueringen

  • Evalueringen har sett på den fjerde programperiode som strekker seg fra 2010-2015.
  • Evalueringen baserer seg på mer enn 250 intervjuer med politi og nøkkelpersoner som deltar eller har deltatt i fredsbevarende operasjon på kontinentet. 
  • I evalueringen er treningsprogrammet til Training for peace for politi og sivile blitt vurdert ut ifra hvilken nytte dette har hatt for de som har mottatt kursingen.

Metodene som er benyttet i denne evalueringen er hovedsakelig kvalitative, hvor man benytter bidragsanalyse (contribution analysis) for å diskutere kvalitet.

Evalueringen tar utgangspunkt i programmets implisitte forklaringsmodell for hvordan programmet virker og diskuterer om underliggende forutsetninger er korrekte.

Evalueringen er utført av eksterne eksperter fra Chr. Michelsens Institutt og Itad.

God opplæring med varierende nytteverdi

Evalueringen viser at programmets kurs bidrar til viktig læring for politifolk som skal delta i fredsbevarende operasjoner. Mange politifolk mangler viktige basiskunnskaper, som trengs for å delta i operasjoner. Opplæringen gjør polititjenestemenn bedre rustet til å utføre praktiske oppgaver på en profesjonell måte og gir bedre kunnskaper om FN-systemet. Hele 3700 politifolk og andre sivile ansatte har fått opplæring i perioden 2010-13. Evalueringsteamet mener dette er et imponerende antall.

Evalueringsteamet klarer derimot ikke å finne presise tall for hvor mange av de som har fått opplæring som faktisk har bidratt i fredsbevarende operasjoner, men anslår at det er færre enn forventet. Dette kan henge sammen med dårlige registre.

Politisk tilrettelegging med tillit

Programmet skal bistå FN, Den afrikanske union og regionale organisasjoner med politikkutforming og koordinere faglig rådgivning. Evalueringsteamet mener at programmet har skapt møteplasser for disse organisasjonene og gitt viktig støtte, spesielt til Den afrikanske union. Programmet har i noe mindre grad bidratt til det samme for FN og regionale organisasjoner.

Programmet er godt kjent blant målgruppen, har tillit og blir ofte brukt. Det er imidlertid vanskelig å si noe konkret om effekten av politikkutformingen siden dette ikke har vært godt dokumentert av partnerne.

Uklar programstrategi

Videre mener evalueringsteamet at programmet som helhet og arbeidet til partnerne kunne vært bedre koordinert og mer målrettet i valg av aktiviteter.

- Evalueringen konkluderer med at programmet har en viktig funksjon, og kan fortsette å være et viktig virkemiddel for å nå målene også etter at programperioden er utløpt, men at man må styrke programmet gjennom å lage en klarere strategi. Dette gjelder både koordinering og prioritering av aktiviteter, sier avdelingsdirektør Tale Kvalvaag i evalueringsavdelingen i Norad.

En bedre programstrategi kan sikre at alle partnerne arbeider sammen for at aktivitetene i programmet skal bidra til måloppnåelse. Et annet alternativ, ifølge evalueringsteamet, er å avslutte programmet og heller opprettholde støtten til partnerne som man vil støtte enkeltvis.

Evalueringen presenteres på et åpent seminar i Norad torsdag 13. november 2014. 

Publisert 06.11.2014
Sist oppdatert 16.02.2015