Stø kurs for evalueringer av norsk bistand

- Evalueringer som ikke blir brukt, debattert eller fører til læring er bortkastet, sier avtroppende evalueringsdirektør.

I disse dager legger evalueringsavdelingen i Norad frem sitt evalueringsprogram for 2013-2015. I løpet av første halvår 2013 er det forventet at evalueringer av Flyktninghjelpens humanitære innsats og norsk støtte til landbruk og matsikkerhet vil bli ferdigstilt og offentliggjort.

Det samme gjelder studier av bistandssystemets bruk og oppfølging av Norads evalueringer, av evalueringssystemene i de fem største frivillige organisasjonene i Norge, samt en studie av bistanden sett fra lokalbefolkningens ståsted.

Målet for evalueringene er selvsagt å bidra til bedre bruk av bistandspengene.

- Vi ønsker at både evalueringer som setter fokus på bistandssystemet og de evalueringene som tar for seg enkeltsatsinger og -programmer skal resultere i nyttige prosesser, funn og anbefalinger som følges opp. Slik kan vi bidra til økt utviklingseffektivitet, sier Marie Gaarder, avtroppende direktør i evalueringsavdelingen i Norad.

Gode intensjoner ikke nok

Gaarder tiltrådte som evalueringsdirektør i Norad høsten 2011. Allerede i avdelingens årsrapport for 2011, slo Gaarder fast at dokumentasjonen og datagrunnlag for å vurdere utviklingsresultatene av norske satsninger, ofte var svakt.

- I tillegg til de tiltenkte effektene av støtten, eventuelt mangel på effekter, må uønskede bivirkninger bli vurdert og dokumentert, eller i alle fall synliggjort, sier Gaarder.

Hun har vært opptatt av at evalueringene skal vurdere hvorvidt ulike initiativ, som er finansiert over bistandsbudsjettet, bidrar til positiv utvikling i samarbeidslandene og ikke er drevet av norske politiske egeninteresser.

Dokumenterer oppnådde virkninger

Arbeidet med å dokumentere bistandens virkninger på bakken fortsetter i det nye evalueringsprogrammet. En egen evaluering skal vurdere i hvilken grad det norske bistandssystemet er tilrettelagt for å dokumentere oppnådde virkninger – det vil si i hvilken grad satsningene kan evalueres.

- Vi setter også søkelyset på utviklingsaspektet ved diverse større satsinger finansiert over bistandsbudsjettet, som nedrustning, Norfund, Norhed – det nye programmet for forskning og utdanning – og regjeringens klima- og skoginitiativ, sier Gaarder.

Fokus på bistandsdebatten

I løpet av høsten 2013 er det forventet ferdigstilling og offentliggjøring av evalueringer av det norsk-indiske partnerskapet for å bedre barne- og mødrehelse (NIPI), av oppnådde resultater for satsingen på kvinner og likestilling, samt av norsk støtte til utdanning gjennom multilaterale organisasjoner. Det samme gjelder evalueringer av programmet «Training for Peace» og norsk støtte til paraply- og nettverksorganisasjoner.

I 2013 blir også følgeevalueringer av det norske klima- og skoginitiativet og Norhed videreført. I tillegg er det planlagt igangsetting av evalueringer av utviklingseffekten av nedrustningsstøtten, av privatsektorstøtten gjennom Norfund, samt av det norske engasjementet på Haiti etter jordskjelvet.

- Evalueringsprogrammet fokuserer på spørsmål som får stadig større oppmerksomhet i norsk og internasjonal bistandsdebatt, sier Gaarder, og tilføyer:

- Solid planlagt, fulgt opp og gjennomført evaluering er etter min mening et viktig verktøy for å sikre kvaliteten på bistanden og sikre kontinuerlig læring. Jeg ønsker meg et debattklima med større toleranse for hvilke vanskelige forhold mange bistandsprosjekt arbeider under, sier Gaarder, som ønsker den nye ledelsen i evalueringsavdelingen lykke til med videreføring av programmet.

Marie Gaarder tiltrer som avdelingsleder/Manager (offentlig sektor) i Verdensbankens uavhengige evslueringsgruppe (IEG) i midten av februar. Gaarder etterfølges av Tale Kvalvaag, som tiltrer i april.

Publisert 08.02.2013
Sist oppdatert 16.02.2015