Landbruksbistand til matsikkerhet evaluert

I 2010 manglet nesten en milliard mennesker mat til å kunne spise seg mette. En ny evaluering ser på effekten av Norges landbruksbistand.

Om retten til mat

«Retten til mat» innebærer at myndighetene skal legge til rette for at enkeltmennesker og deres husholdning har mulighet til å sikre seg tilgang til nok og trygg mat. Maten skal også være i tråd med befolkningens kultur og tradisjoner.

Retningslinjene til «Retten til mat» er vedtatt av de fleste medlemmer i FN. Retningslinjene gir praktisk veiledning til myndigheter, privat sektor og sivilt samfunn. Hvordan disse retningslinjene følges opp nasjonalt er opp til det enkelte land.

Se mer i strategien.

«Matsikkerhet» har blitt stadig viktigere internasjonalt de siste årene. I 2012 la Utenriksdepartementet, i samarbeid med andre departementer, frem strategien «Matsikkerhet i et klimaperspektiv».

Landbruksstøtten var på nær tre milliarder kroner i perioden 2005-11, og utgjorde om lag to prosent av norsk bistand.

Evalueringens formål har vært å finne ut i hvilken grad norsk landbruksstøtte har bidratt til matsikkerhet. Den gir også råd om veien videre for norsk landbruksbistand de neste årene. 

Småbønder gir matsikkerhet

Evalueringen viser at stor vekt på småbønder og fattigdomsbekjempelse har fremmet matsikkerhet, ofte også selv om matsikkerhet ikke var et uttrykt mål for programmet iverksatt.

Videre viser evalueringen at vektlegging på landinnsatser har fremmet målet om matsikkerhet, og da særlig økt produksjon, fordi landtiltak jevnt over er mer effektive enn regionale og globale program - og bedre tilpasset nasjonale planer. Også støtte til forskning og nyskaping, blant annet knyttet til klimatilpassede vekster, har fremmet langsiktig matsikkerhet.

Svak norsk koordinering

Samtidig er det avdekket av det er svak samordning mellom norske forvaltningsorganer, som Utenriksdepartementet, norske ambassader, Norad og Fredskorpset, f.eks. innen bevaringsjordbruk. Dette reduserte effekten av støtten.

Et annet funn er at selv om positive virkninger av programmene undersøkt er sannsynlige, så er få virkninger bevist på grunn av mangel på data. Den dokumentasjon som finnes, sier mest om matproduksjon, og minst om ernæring.

Departementet anbefales koordineringsrolle

På grunnlag av funn og konklusjoner, og i lys av 2012-meldingen, anbefaler evalueringen blant annet at departementet tar ledelsen i å koordinere norsk landbruksbistand, og at ambassadene i de viktigste mottakerlandene får større ansvar for dette.

Videre anbefales det å utarbeide retningslinjer for jordbruksbistand, blant annet knyttet til kvinner og likestilling, rettigheter og ernæring. Evalueringen fant at det har vært lagt lite vekt på nettopp disse områdene.

Evalueringen anbefaler også at lærdommer fra bevaringsjordbruk, som omtales som et flaggskip i norsk landbruksbistand, systematiseres, at det stilles tydeligere krav om at tiltak skal være evaluerbare og at det kreves mer informasjon om finansiell og økonomisk bærekraft, utvidelsesplaner og exit-planer for programmene.

Rapporten – Evaluation of Norway’s Bilateral Agricultural Support to Food Security (Norad, Evaluering 9/2012) - ble offentliggjort i et åpnet seminar i Norad 22. april 2013.

Comaco (Community Markets for Conservation) er en NGO med base i Luangwa dalen i Zambia. Organisasjonens strategi er å finne økonomiske løsninger for å løfte lokale bønder ut av fattigdom. Samtidig oppfordres det til å bruke ny kunnskap for å dyrke jorden slik at avlingene øker. En annen viktig rolle i lokalmiljøet er å rehabilitere krypskyttere til bønder for å minske risikoen for ulovlig jakt i den nærligende South Luangwa National Park. Mye av avlingene som bøndene dyrker blir prosesert av Coamaco og selges over hele Zambia under varemerket It´s Wild. Peanøttsmør, ris, bønner og honning er noen av produktene i vare utvalget deres. Les mer om Comaco på hjemmesiden: www.itswild.org
Edwin Phiri sluttet med krypskyting for femten år siden. Stolt viser han frem åkern sin. - Her dyrker jeg både spinat, kål, bønner og agurker, sier han stolt. Nå er arbeidstiden og intektene mer stabile enn når jeg drev med krypskyting.
Edwin Phiri fra Zambia dyrker spinat, kål, bønner og agurker. Han får støtte av Comaco (Community Markets for Conservation) som er en ikke-statlig organisasjon med base i Luangwa-dalen. Organisasjonens strategi er å finne økonomiske løsninger for å løfte lokale bønder ut av fattigdom. Samtidig oppfordres det til å bruke ny kunnskap for å dyrke jorden slik at avlingene øker.
Foto: Ken Opprann
Publisert 22.04.2013
Sist oppdatert 16.02.2015