Bygger bredere helsetilbud til nyfødte i India

Et norsk-indisk bilateralt samarbeid har bidratt til å sette nyfødtes helse på agendaen i India, viser en ny evaluering.

Om evalueringen av NIPI

  • Evalueringen er utført av Cambridge Economic Policy Associates Ltd., som er ansvarlig for innholdet i rapporten, inkludert funn, konklusjonene og anbefalingene.
  • Formålet har vært å vurdere i hvilken grad partnerskapet har oppnådd målene som det har satt seg fore, og dokumentere lærdommer som initiativet kan ta med seg inn i den andre fasen av prosjektet.
  • Evalueringsteamet har blant annet sett nærmere på organiseringen av initiativet og i hvilken grad tidligere anbefalinger til partnerskapet er blitt fulgt opp.   

Det norsk-indiske partnerskapinitiativet (NIPI) ble inngått i 2005, og har hatt som mål å støtte og ha en katalyserende effekt på implementeringen av Indias ambisiøse helseprogram National Rural Health Mission (NRHM) med fokus på barne- og mødrehelse for å nå tusenårsmål fire og fem .

Mål om å redusere barnedødelighet

Blant annet har NIPI skulle bidra til å redusere antallet dødsfall blant barn under fem år med en halv million fra utgangen av 2009, sikre framtidig vaksinedekning i India på 80 prosent og bidra til økt fokus på barne- og mødrehelse i de fire delstatene hvor NIPI har hatt aktiviteter.

Første fase i det bilaterale samarbeidet har gått fra 2006 til 2012. I løpet av denne perioden hadde partnerskapet et budsjett på 500 millioner norske kroner, men den faktiske pengebruken begrenser seg til 332 millioner norske kroner. I det andre fase av samarbeidet skal igangsettes, foreligger en evaluering av prosjektets første fase.

Relevant partnerskap

Evalueringen viser at samarbeidet har satt helsa til mor og barn i India på landets nasjonale helseagenda.

Gjennom NIPI har blant annet vanlige kvinner, yashoda’er, fått opplæring til å hjelpe fødende på klinikker med informasjon om barnestell, kosthold, vaksiner og amming. Samtidig besøker asha’er, landsbyhelsearbeidere, gravide kvinner og nybakte mødre hjemme.

NIPI har i stor grad oppnådd målene om å være strategisk, katalytisk, innovativ og fleksibel. NIPI har blant annet bidratt til å fremskynde noen eksisterende prosesser, som det enten ville tatt lenger tid å realisere eller som ikke ville blitt gjennomført i samme skala uten partnerskapet.

NIPI har også blant annet introdusert tiltak som er nye eller aldri tidligere implementert i India, og bidratt med fleksibel finansieringspott som er blitt fordelt basert på behov.

Fulgte ikke opp anbefaling

Samtidig viser evalueringen at fraværet av et rammeverk for resultater gjør det vanskelig å vurdere hvorvidt initiativet har nådd målsetningen om å bidra til bedre helse for mødre og barn i India. Allerede i en midtveisgjennomgang av partnerskapet i 2010, og igjen i en evalueringsstudie i 2011, ble det anbefalt å utarbeide et rammeverk for resultater. Disse anbefalingene er ikke fulgt opp.

En av anbefalingene i evalueringen som nå foreligger, er at NIPI bør etablere et resultatrammeverk, som tydelig definerer målene for partnerskapet, for fase 2. Videre slår evalueringen fast at det er behov for bedre dokumentasjon og formidling av resultater.

Initiativet videreføres

Partnerskapet har valgt å arbeide gjennom FN-organisasjoner fremfor å bygge opp parallelle strukturer. FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS) har hatt ansvaret for å etablere et sekretariat for NIPI, mens Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (UNICEF) har implementert deler av programmet.
Det er ifølge evalueringsteamet positivt, men har likevel ikke fungert optimalt. Årsaken er at NIPI-midler er blitt brukt til å finansiere vanlige aktiviteter i WHO og UNICEF fremfor aktiviteter som var unike for NIPI.

Foran oppstarten av partnerskapets fase 2 anbefaler evalueringen at NIPI i større grad definerer rollene og ansvaret for ulike aktører, og reduserer partnerskapets administrative kostnader.

Evalueringsrapporten ble offentliggjort og presentert på et seminar i New Dehli mandag 23. september 2013. På seminaret i India deltok representanter for den norske ambassaden, nasjonale helsemyndigheter og representanter fra involverte aktører.

Se også resultatfilm fra NIPI-samarbeidet

Publisert 23.09.2013
Sist oppdatert 16.02.2015