Kontraktstildeling av Evaluerbarhetsstudie av norsk støtte for å oppnå tusenårsmålene 4 og 5: Redusert barnedødelighet og forbedret mødrehelse

HSLP, som er en del av Mott MacDonald Group, vant anbudet og skal gjennomføre studien.

Det er utarbeidet et mandat for en evaluerbarhetsstudie av de fem Partnerskapsinitiativene som er inngått mellom Norge og India, Nigeria, Pakistan, Tanzania og Malawi. Partnerskapsinitiativene tar sikte på å bidra til at tusenårsmålene for å redusere barnedødelighet og å forbedre mødrehelse blir nådd innen 2015. Formålet med studien er å få kartlagt evaluerbarhet av de fem initiativene, med tanke på å kunne gjennomføre virkningsevalueringer (impact evalueringer) i de respektive land på et senere tidspunkt. Kartleggingen er også ledd i forberedelsen av en større evaluering av den norske innsatsen for å redusere barnedødelighet og forbedre mødrehelse, planlagt å finne sted i 2011.