Tilskudd til bistandsprosjekter - Olje for Utvikling (OfU)

Tilskudd til sivilsamfunnsorganisasjoner over OfU-programmet går til å finansiere prosjekter i land som er en del av OfU-programmet.

 

Det overordnede målet med Olje for utvikling-programmet er å redusere fattigdom gjennom økonomisk, miljømessig og sosialt ansvarlig forvaltning av petroleumsressurser.

Hovedtilnærmingen i Olje for utvikling-programmet er kapasitetsutvikling gjennom langsiktig institusjonssamarbeid. For at staten skal forvalte petroleumsressursene til beste for befolkningen er det imidlertid en forutsetning at befolkningen har mulighet til å holde myndighetene ansvarlig. I dette øyemed er støtte til sivilt samfunn spesielt viktig.

Støtten til sivilt samfunn skal bidra til å nå programmets tredje delmål: Partnerlandets myndigheter holdes ansvarlig for forvaltningen av landets petroleumsressurser. Les mer: Dette er målene for programmet Olje for utvikling (Ofu) (engelsk)

Norad lyste ut midler til sivilt samfunn i Olje for utvikling-programmet for perioden 2016 til 2018 med søknadsfrist 1. oktober 2015. Se hvilke organisasjoner som fikk støtte: Tildeling til sivilt samfunn i Olje for utvikling programmet 2016-2018