Norad skal nøyere kartlegge hva som fungerer og ikke, slik at utdanningsbistanden kan bli bedre.
Photo: Ken Opprann

Sterkere fokus på resultater i norsk utdanningsbistand

Nytt system for rapportering av resultater.

Aldri har så stor andel av alle verdens barn fått utdanning. Men fortsatt vil fire av ti barn i barneskolealder aldri gå på skolen.

- Det er viktig for Norge at våre investeringer når de mest utsatte og marginaliserte barna. Uten ekstra støtte vil de ha liten sjanse til å få sin rett til utdanning oppfylt, sier Norads direktør Jon Lomøy.

Det å gå på skolen garanterer heller ikke læring. I Afrika vil 37 prosent av elevene i skolen ikke lære fundamentale ferdigheter i matte og lesing. En viktig del av Norges opptrappingen av utdanningsbistand blir derfor å styrke fokuset på resultatene av utdanningsbistanden.

Norske avtaler knyttet til Norges satsing på utdanning skal derfor ta i bruk et nytt resultatrapporteringssystem. Rapporteringen er gjeldende for avtaler inngått etter 15. januar 2017.

Sammensatt kombinasjon av samarbeidspartnere

«Norge vil bidra til en ny internasjonal offensiv for å sikre relevant utdanning for alle». Det slår stortingsmeldingen Utdanning for utvikling fra 2014 fast.

- Norges utdanningssamarbeid er sammensatt. Den omfatter mange forskjellige typer samarbeidspartnere. Å styrke fokuset på resultater krever derfor rapporteringssystemer som samlet sett lar oss se om vi gjør framskritt, sier Lomøy.

De ulike samarbeidspartnerne inkluderer:

  • Departementer i ulike samarbeidsland
  • Globale (multilaterale) organisasjoner som UNESCO og UNICEF
  • Verdensbanken
  • Globale fond
  • Ikke-statlige organisasjoner
  • Private næringslivsaktører

Hovedmålet med resultatrapporteringssystemet er å bidra til at resultater fra ulike intervensjoner som har fått norsk utdanningsbistand lettere skal kunne settes sammen.

Hvem skal rapportere?

Rapporteringssystemet skal brukes av korte og lange avtaler som inngås etter 15. januar, og som oppfyller visse vilkår:

  1. Utdanning er hovedkomponenten
  2. Pengene er gitt til implementering i ett eller flere spesifikke land og Norge er eneste eller største giver.

Mer informasjon om kriteriene for når resultatrapporteringssystemet skal brukes finnes i rapporteringsveilederen.

Hvordan rapportere

Samarbeidspartnere som plikter å bruke resultatrapporteringssystemet må lese veiledningen nøye samt sette seg inn i hvilke indikatorer som en ønsker at samarbeidspartnerne rapporterer på.

Ved spørsmål kan samarbeidspartnere og saksbehandlere henvende seg til education.resultsreporting@norad.no

Published 19.01.2017
Last updated 19.01.2017