Kvinne med spedbarn
Foto: Ian Macharia on Unsplash

Norad inngår seks avtaler innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) med internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner i 2023

Høsten 2022 hadde Norad en begrenset utlysning for kjernestøtte til ledende internasjonale SRHR sivilsamfunnsorganisasjoner. Samlet ramme er 827 millioner kroner totalt over en periode på fem år (2023-2027).  Norad mottok totalt åtte søknader som gjennomgikk omfattende kvalitetsvurderinger. Flere ambassader har også gitt innspill. Totalt seks organisasjoner har fått innvilget støtte i henhold til Norges prioriteringer innen SRHR og likestilling.

Målet er universell tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, med spesielt fokus på tilgang til trygg abort, seksualitetsundervisning og familieplanlegging/prevensjon. Sårbare grupper, ungdom, LHBTI+ og involvering av gutter og menn er sentralt i organisasjonenes arbeid innen SRHR.

Styrking av sivilt samfunn i lavinntektsland og offentlig helsesektor har vært viktige momenter i vurderingene. Videre har Norad vurdert søkernes faglige kompetanse, kostnadseffektivitet, interne systemer for blant annet økonomistyring, merverdi, samt oppnådde resultater og bruk av kunnskap.

Tildelingen er som følger:

Organisasjon

 Vurdering av søknaden

Årlig tilskudd 2023-2027 i NOK

Amplify Change

AmplifyChange er flergiverfond for støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner.

15 000 000

Sonke Gender Justice

Sonke Gender Justice  kobler landnettverk på tvers av 22 land gjennom MenEngage som inkluderer om lag 550 sivilsamfunnsorganisasjoner og bevegelser i Afrika.

10 000 000

IPAS

Ipas er en erfaren aktør i arbeidet med å forbedre tilgangen til trygg abort og prevensjon.

25 000 000

(27 000 000 i 2023)

IPPF

IPPF er en ledende organisasjon innen SRHR og likestilling som arbeider i 146 land gjennom en føderasjon av 120 nasjonale selvstendige medlemsorganisasjoner.

75 000 000

(85 000 000 i 2023)

SAAF

Safe Abortion Action Fund (SAAF) er et fond som utelukkende fokuserer på trygg og lovlig abort.

20 000 000

MSI

MSI Reproductive Choices har omfattende ekspertise med klinikker som tilbyr seksuelle og reproduktive helsetjenester inkludert prevensjon og trygg abort.

20 000 000

Publisert 23.06.2023
Sist oppdatert 23.06.2023