Hva er norsk klimabistand?

Hvor mye bistand bruker Norge på klima? I forkant av klimatoppmøtet i Glasgow, har Norads seksjon for statistikk og analyse samlet de sentrale tallene for utbetalt klimabistand fra Norge de siste årene.

Klimabistanden består av bistand som går til klimatilpasning og/eller utslippsreduksjon.

Tre nøkkeltall om norsk klimabistand:

      • I 2020 ble det utbetalt 6,2 milliarder kroner i klimabistand.
      • I 2020 var 4,2 milliarder kroner av klimabistanden øremerket støtte og 2 milliarder kroner var klimarelevant kjernestøtte til multilaterale organisasjoner.
      • Klimabistand utgjorde 16 prosent av total bistand i 2020.

Beregninger

I 2020 utgjorde klimabistand 16 prosent av total bistand. Beløpene på klimabistand er beregninger. 

Klimabistand

I 2020 var 4,2 milliarder kroner av klimabistanden øremerket støtte og 2 milliarder kroner var klimarelevant kjernestøtte til multilaterale organisasjoner.

Øremerket bistand er bistand som er bevilget til spesifikke prosjekter, knyttet til et bestemt tema eller geografisk område. Eksempelvis ga Norge i 2020 400 millioner kroner i øremerket klimabistand til Central African Forest Initiative (CAFI) via avtalepartneren Multi-Partner Trust Fund Office.

Kjernestøtte er midler som betales til multilaterale organisasjoner uten at det legges føringer på hvilke land eller typer prosjekter og programmer som skal motta midlene.

Eksempel på klimabistand innenfor sistnevnte er bistand til Det grønne klimafondet (GCF), som ble opprettet i 2010 av FNs klimakonvensjon (UNFCCC). GCF er en del av finansieringsmekanismen under klimakonvensjonen og Parisavtalen. I 2020 ga Norge til sammen én milliard norske kroner i kjernestøtte til GCF. Hele dette beløpet regnes som klimabistand.

For andre multilaterale organisasjoner vil klimabistanden utgjøre en andel av den totale støtten. Eksempelvis utgjorde samlet norsk kjernestøtte til Verdensbankgruppen i 2020 1,3 milliarder kroner. Foreløpige beregninger viser at 387 millioner kroner av denne totalsummen kan regnes som klimabistand.

Tilpasning og utslippsreduksjon

Tilpasning: Det ble utbetalt 995 millioner kroner i øremerket bistand til klimatilpasning i 2020. Det utgjorde 24 prosent av den øremerkede klimabistanden, og 4 prosent av total øremerket bistand.

Utslippsreduksjon: Det ble utbetalt 3538 millioner i øremerket bistand til utslippsreduksjon i 2020. Det utgjorde 84 prosent av den øremerkede klimabistanden, og 13 prosent av total øremerket bistand.

Merk at beløpene og prosentene til tilpasning og utslippsreduksjon ikke kan legges sammen, for da telles støtte til tiltak rettet mot både tilpasning og utslippsreduksjon dobbelt.

Klimafinansiering

I tillegg til norsk klimabistand, snakker vi om klimafinansiering som rapporteres til FNs klimakonvensjon. Klimafinansiering kan inkludere et bredere spekter av offentlig finansiering, mens klimabistanden er avgrenset til offisiell bistand (ODA).

I klimabistanden er beløpene i netto utbetalinger, som innebærer at tilbakebetalinger regnes som negativ klimabistand. I klimafinansieringen er beløpene brutto utbetalinger, slik at tilbakebetalinger og salg ikke registreres som negativ klimafinansiering. Til forskjell fra statistikken for klimabistand, inkluderes Norfunds investeringer på prosjektnivå i statistikken for klimafinansieringen. Det bidrar til større årlige svingninger i klimafinansieringen enn i klimabistanden. I 2020 var norsk klimafinansiering til utviklingsland 6,6 milliarder kroner.

Norad har ansvar for den offisielle norske bistandsstatistikken, som ligger åpent tilgjengelig på bistandsresultater.no. Tallene i denne artikkelen er sammenstilt og beregnet av Seksjon for statistikk og analyse i Norad.

Publisert 01.11.2021
Sist oppdatert 01.11.2021