Følg bistandspengene fra statistikk til resultat – nå samles norsk bistandsinformasjon

Regjeringen lanserer nå en ny resultatportal om norsk bistand. Portalen skal samle norsk bistandsinformasjon på ett sted. Den vil bidra til åpenhet om hvor og hvordan norske bistandspenger brukes – og resultatene av den fører til.

Dette er en oppfølging av Granavolden-plattformen.

- Tillit er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde bistandsnivået og sikre bred oppslutning. Gjennom åpenhet skal alle som ønsker det kunne følge med på den viktige norske innsatsen. Med denne resultatportalen vil man kunne se oppnådde resultater og følge med på løpende prosjekter. Med dette håper jeg også vi kan fortsette å ha en god og faktabasert diskusjon om norsk innsats, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Portalen samler informasjon som tidligere har vært tilgjengelig i ulike – og separate – portaler og nettsteder. Disse portalene skal utfases.

Portalen deler informasjon om prosjekter fra oppstart til avslutning, med spesielt fokus på resultater. Rapportering av resultater i pågående og avsluttede prosjekter skal systematiseres og publiseres. Dette innebærer innføring av en helt ny systematikk og prosess i saksbehandlingen for norsk bistand. Saksbehandlere i Norad, Utenriksdepartementet og norske ambassader skal dele sine vurderinger av måloppnåelsen for alle prosjekter som mottar norske bistandspenger.

Til lansering

Til lansering foreligger resultatvurderinger for prosjekter i sektorene grunnutdanning og fornybar energi. Dette vil utvides til flere i 2021 når fremdrifts- og sluttrapporter analyseres. Målet er at alle norske bistandsavtaler skal legges inn i portalen.

- Resultatportalen er ikke en måling av all norsk utviklingspolitikk, men den vil gi viktige indikatorer på hvordan det går med de enkeltprosjektene Norge finansierer. Summen av disse utgjør en viktig del av den norske innsatsen. I tillegg vil portalen gi større mulighet til læring og erfaringsutveksling på tvers, sier Ulstein.

Norad har utviklet portalen for bistandsresultater i samarbeid med Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Sopra Steria står for den tekniske utviklingen. Utviklingen av portalen inngår i et større digitaliseringsarbeid i bistandsforvaltningen i Norad og UD.

Arbeidet med portalen fortsetter etter lansering. Det er planlagt bedre søkemuligheter, som også skal gi treff i avansert datauttrekk fra statistikken. Det skal også bli lettere å laste ned og dele data og innhold fra portalen.

Om portalen

Hvert år gir Norge rundt én prosent av bruttonasjonalinntekten til bistand for å bekjempe fattigdom og fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland. Bistandsstatistikken viser hvor og hva pengene er gått til.

Resultathistorier med eksempler på gode og mindre gode resultater fra hele bredden av bistanden skal publiseres fortløpende. Årlig skal fremdrift og resultater av løpende bistandsavtaler vurderes og publiseres. Resultatinformasjonen har ikke vært systematisert på tilsvarende måte tidligere.

Portalen vil styrke resultatinformasjonen ut til publikum, media og forskere. Samtidig skal det gi et bedre grunnlag for styring og læring på tvers av prosjekter innad i forvaltningen.

Resultatportalen består av fire hovedkomponenter: 1) statistikk og forbruksinformasjon, 2) systematiske fremdrifts- og resultatvurderinger per avtale, 3) resultathistorier med korte oppsummeringer av resultater med bakgrunn, mål, ressursbruk og læring, og 4) tematiske rapporter med sammenstilling og analyse av resultatinformasjon.

Publisert 01.12.2020
Sist oppdatert 01.12.2020