Ny forskningsstrategi

Ny felles forskningsstrategi for Utenriksdepartementet og Norad skal bidra til mer systematisk og målrettet arbeid med forskning og utvikling.

Målet med strategien er å sikre god produksjon og formidling av forskningsbasert kunnskap innenfor departementet og Norads ansvarsområder. Strategien skal ligge til grunn for budsjettprioriteringer og bevilgninger.

- Denne strategien gir en klar retning for Norads videre arbeid med forskning innen bistand og utvikling, og bidrar til en mer systematisk og målrettet innsats, sier underdirektør Solbjørg Sjøveian i Norads forskningsseksjon.

Fire områder

Fire satsingsområder prioriteres i denne strategien; 1) sikkerhetspolitikk, nordområdene og Russland, 2) Asia, 3) Europa og 4) utvikling og bistand.

- Utvikling og bistand utgjør den største delen av forskningsinnsatsen som strategien legger føringer for. Det er et mål å få mest mulig god og nyttig forskning for pengene, sier Sjøveian.

Slik bruker Norad strategien

Støtten til forskning for utvikling skal bidra til å:

  • Styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk utviklingspolitikk ved å sørge for at det er forskningssatsinger på alle områder der det er store bistandssatsinger.

  • Styrke kunnskapsproduksjon og forskningskapasitet i utviklingsland ved å videreføre og videreutvikle støtte til universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner, samt utvide støtten til uavhengige forskningsinstitusjoner.

  • Styrke norske forskningsmiljøer gjennom programsatsinger i Forskningsrådet, hvor partnerskap med internasjonalt ledende forskere, inkludert forskere i utviklingsland, inngår.

  • Øke bruken av forskningsbasert kunnskap for utforming av norsk utviklingspolitikk og bistandsforvaltning, samt i politikkutforming og praksis i utviklingsland. 

Strategien legger stor vekt på at forskningen som produseres - både i Norge og i utviklingsland - skal kommuniseres bredt og godt, slik at relevant kunnskap når frem og tas i bruk.

- Det er et mål at kunnskapen både skal benyttes som grunnlag for politiske prioriteringer nasjonalt og ha innflytelse på politikkutvikling i utviklingsland, sier Sjøveian.

Publisert 26.09.2017
Sist oppdatert 26.09.2017