Inviterer til nytenking om fremtidens utviklingssamarbeid

Norad lanserer debattarenaen Norad Policy Forum. Målet er å fange opp nye trender og utfordringer. Initiativtaker er Norads direktør.

- Norge er en ledende giver i et globalt utviklingsbilde som er i rask endring. For å fortsette å være ledende, må vi være i forkant. Vi må bedre å fange opp nye trender og utfordringer, og se hvordan de påvirker oss, sier initiativtaker og Norad-direktør Jon Lomøy.

Faglig arena

- Norad Policy Forum skal være en utadrettet kunnskaps- og debattarena. Vi skal dekke både overordnede og dagsaktuelle problemstillinger innen bistand og utviklingspolitikk.

Formålet er å bringe oppdatert kunnskap, stemmer, perspektiver og nye tanker inn i en norsk debatt.

- Som fagetat er det vår ambisjon å styrke vårt bidrag til kunnskap, åpenhet og debatt om hva som skjer internasjonalt. Vi skal også bidra til at norsk bistand utformes og gjennomføres slik at den er relevant, holder høy kvalitet og skaper varige utviklingsresultater, slår Lomøy fast.

Blir kunnskap viktigere enn penger?

Lomøy har allerede en lang rekke spørsmål på blokka som han ønsker å løfte og diskutere.

- Hvordan kan vi utrydde ekstrem fattigdom? Hva er bistandens rolle i et framtidsrettet utviklingssamarbeid, når den er mindre viktig enn før? Hva betyr den store bærekraftsagendaen som verdens ledere ble enige om i praksis? Vi ønsker å sette 2030-agendaen på dagsorden, sier Lomøy.

Andre spørsmål er hvordan de globale endringene påvirker sivilsamfunnets rolle i utviklingen? Og hvordan påvirker de «nordlige» frivillige organisasjoners rolle? Kan norsk bistand i praksis gjøre en forskjell i langtrukne kriser og sårbare stater?

- Hvordan tilpasser vi oss til et framtidig utviklingssamarbeid der kunnskap kanskje blir viktigere enn penger? Dette er noen av temaene vi ønsker å diskutere, sier Lomøy.

Norad Policy Forum vil bli arrangert jevnlig. Arrangementene er åpne for alle, men sikter seg særlig inn mot de som jobber med utvikling i departementene og andre offentlige etater, frivillige organisasjoner, tenketanker, akademia og media for å nevne noen.

- Norad Policy Forum blir ikke bare en kilde til faglig påfyll. Det skal også være et forum for å dele ideer og erfaringer til problemstillinger som krever utvidet tankekraft og nytenking, utfordrer Lomøy.

Publisert 27.04.2016
Sist oppdatert 28.04.2016