- En viktig oppgave å evaluere

En ny evaluering konkluderer med at resultatmålingen av bistandsprosjekter er utilstrekkelig.
Villa Kulild
Norads direktør, Villa Kulild.

Evalueringsavdelingen i Norad har erfart at det er ofte er vanskelig å si noe om effektene av bistandstiltak. Dette ønsket de å se mer på, og bestilte evalueringen «Kan vi måle resultatene av norsk bistand?».

- Evalueringsavdelingen har en viktig oppgave med å igangsette slike uavhengige studier av norsk bistand. Norad vil i samråd med Utenriksdepartementet diskutere videre oppfølging av funnene i evalueringen, sier Norads direktør, Villa Kulild.

Hun understreker at bistanden gir resultater:

- Vi vet at bistand bidrar til mange gode resultater. Bistand har bidratt til at fem millioner barn har reddet livet på grunn av vaksiner, at ni av ti barn nå går på skole, at hivepidemien har snudd og at barnedødeligheten er halvert i Afrika sør for Sahara, sier Kulild.

- Det evalueringen sier, er at måten vi forvalter bistand på, ikke er lagt godt nok til rette for å måle effektene av bistanden. Det pekes på at vi ikke alltid jobber godt nok med å måle situasjonen før det blir gitt bistand, slik at vi kan si mer om hvordan situasjonen har endret seg, og bistandens bidrag til dette.

- Målingene må bli bedre

Ifølge evalueringen er håndbøker, regelverk, kurs og rådgivning for å oppnå resultater i bistanden stort sett av god kvalitet. Problemet er imidlertid at eksisterende regelverk og retningslinjer ikke blir fulgt.

Det kan det, ifølge Kulild, være flere årsaker til. En faktor er holdningen til resultatmåling. Frykten for å si noe unøyaktig om hvilke resultater som er oppnådd, og i hvilken grad de kan tilskrives den norske bistanden, kan komme i veien for å si noe i det hele tatt.

- Det meste kan måles godt nok, selv om presisjonsnivået vil variere. Det er bedre å gi et anslag på hva vi har oppnådd, enn ikke å si noe i det hele tatt, sier Kulild.

Andre faktorer er tid og ressurser til denne type arbeid.

Generelt sett er det behov for enda bedre resultatarbeid i norsk bistand, ifølge Kulild.

Siden 2007 har Norad årlig gitt ut Norads resultatrapport hvor det legges frem resultateksempler på hva norsk bistand har bidratt til. Disse publiseres også i en egen resultatportal på norad.no .

Publisert 04.04.2014
Sist oppdatert 16.02.2015