Lang og møysommelig vei mot mindre korrupsjon

Dette viser en ny Norad-evaluering av støtte til arbeid mot korrupsjon. Formålet med evalueringen er å få råd om hvordan dette arbeidet kan bli mer effektivt.

- Noe av det viktigste dette arbeidet har fått til, er større oppmerksomhet om korrupsjon og hvordan vi bekjemper det, sier Norads evalueringsdirektør, Marie Gaarder.

Samtidig poengterer hun at evalueringen ikke kan dokumentere at arbeidet til nå har ført til mindre korrupsjon.

Evaluering av flere land

Norad presenterer i dag en rapport som evaluerer støtte til arbeid mot korrupsjon. Landene som blir evaluert er Bangladesh, Vietnam, Tanzania, Zambia og Nicaragua. Evalueringen viser at reformer av offentlig forvaltning ofte har gått langsomt, mens støtte til frivillige organisasjoner kan gi gode resultater. Bistand til riksrevisjoner er ofte nyttig, mens effekten av å støtte egne antikorrupsjonsinstitusjoner har variert.

- Evalueringen tyder på at samarbeid mellom eksisterende etater og organisasjoner gir bedre resultater enn å etablere nye institusjoner for å bekjempe korrupsjon, sier Gaarder. Evalueringen viser også at bistandsgiverne bør lytte bedre til lokal informasjon, for å forstå situasjonen i det enkelte land og hvordan korrupsjon påvirker folks levekår.

Til tross for positive effekter av en del tiltak, er det ifølge evalueringen ikke mulig å vise at arbeidet har ført til mindre korrupsjon.

Det er ikke bare å kutte pengestrømmen

Bistandsgiverne reagerer ofte på mistanke om misbruk av bistandsmidler med å stanse støtten en tid og forsterke kontrollen, men det vanskelig å dokumentere hvor mye penger som faktisk blir tilbakeført.
 
Politiske beslutninger i giverlandene om å støtte et bestemt område, kan føre til at bistandsgiverne avstår fra å stille tøffe krav. Noen ganger vil det være riktig å stanse bistand på grunn av svak administrasjon eller korrupsjon. Derfor anbefaler evalueringen at giverne har alternative kanaler for bistand med i planene, for å hindre at slike tiltak rammer folk unødvendig hardt.

Mistanke om omfattende korrupsjon i helsesektoren i Zambia førte til at giverne ga pengene mer direkte til sykehus og medisininnkjøp, utenom det vanlige myndighetsapparatet.

Veien videre i kampen mot korrupsjon i bistanden

Evalueringen gir en rekke råd i den videre kampen mot korrupsjon. For det første bør bistandsgiverne definere målene med antikorrupsjonsstøtten bedre, inkludert hvordan tiltak er ment å bidra til å redusere korrupsjon.

Støtten til innsamling og offentliggjøring av informasjon om korrupsjonssituasjonen i landene bør økes, og man bør satse mer på samarbeid mellom institusjoner, både i landene og internasjonalt

Evalueringen anbefaler giverne å samordne bistanden bedre, inkludert mer samlet giverkontakt med myndighetene om korrupsjon.  Bistandsgivere må også erkjenne at bistandsprogrammer kan øke faren for korrupsjon og bygge risikovurderinger bedre inn i planleggingen.

Om evalueringen

  • Evalueringen omhandler støtte til arbeid mot korrupsjon i samarbeidsland: Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts.
  • Evalueringen ble koordinert av Evalueringsavdelingen i Norad og bestilt i samarbeid med bistandsevalueringskontorene i Danmark, Sverige, Storbritannia (DFID) og Asia-banken.
  • Selve evalueringen ble gjennomført av det britiske konsulentselskapet ITAD.
  • Rapporten ble offentliggjort 18. oktober. I tillegg til en hovedrapport, er det egne rapporter fra studier i Bangladesh, Vietnam, Tanzania, Zambia og Nicaragua.