Sirkulære avfallssystemer, privat sektor og katalytisk bistand arrangert av Avfall Norge, Innovasjon Norge, Eksfin, Norfund og Norad

Sirkulære avfallssystemer og teknologi som kobling mellom Norges målsettinger for klima, bistand og bærekraft

Avfallshåndtering er essensielt for å redusere klimagassutslipp og marin forsøpling. Følg seminaret som ser på hvordan Norge kan bidra internasjonalt.

Den 8. april arrangerer Avfall Norge, Innovasjon Norge, Eksfin, Norfund og Norad et seminar som ser på hvordan Norge ved hjelp av kompetanse, teknologiløsninger, eksport, investeringer, finansiering og bistand kan bidra til å redusere det globale avfallsproblemet. 

40-50 prosent av verdens befolkning lever uten fungerende avfallshåndtering. Dette gjør at store mengder søppel og plast havner i havet. Drivhusgasser fra deponier og åpen brenning av avfall bidrar til klimaendringer. Skal vi klare å redusere klimautslipp og plastkrisen i havet er det essensielt å få på plass skikkelig avfallshåndtering der det ikke finnes i dag. Dette vil ha positiv effekt både på natur, helse, sysselsetting og næringsliv. 

Forsøpling og fattigdom henger gjerne sammen. Hovedutfordringen er derfor at det er vanskelig å finne finansiering til avfallshåndtering. Her ligger det potensielle muligheter for investeringer og kompetanseoverføring fra den norske avfallsbransjen. Seminaret vil også se på hvordan bistandsmidler kan brukes til å utløse investeringene som trengs i gode løsninger.  

Seminaret starter med kaffe og mingel kl 08:30, og vil streames fra 09:00 – 11:30. Se stream nedenfor på denne siden. 

Deretter fortsetter en workshop for inviterte frem til klokken 14.00.

Program

 • Velkommen!
 • Manglende globale avfallssystemer – konsekvenser og muligheter, Cecilie Lind, Adm dir Avfall Norge
 • Åpningsinnlegg ved utviklingsministeren, Anne Beathe Tvinnereim
 • Bistand som katalysator, Jorun Nossum, underdirektør klima og miljø, seksjon for hav, Norad
 • Investeringer som katalysator, Ellen C Rasmussen, Executive vice president scalable enterprises, Norfund
 • Norge slutter seg til det internasjonale metan-initiativet, avfalls- og gjenvinningsindustriens rolle i å kutte metan-utslipp (TBC)
 • Hilsen fra Indonesia: Betydningen av et helhetlig avfallssystem, Todung Mulya Lubis, Ambassadør ved Indonesias ambassade i Oslo

Spørsmålsrunde og pause

 • Virkemiddelapparatet v/Eksfin og Innovasjon Norge
  Introduksjon av offentlige virkemidler og initiativ,TBA – High Potential Opportunities, Innovasjon Norge
  Vilde Grønn Larsen, Eksfin
 • Case: Sirkulær håndtering av avfall i Indonesia, Fredrik Bjerke Abdelmaguid, Innovasjon Norge

Diskusjon i mindre grupper

Lunsj og mingel

Tid: Fredag 8. april kl 08:30-13.30

Sted: Norad, Infosenteret, Bygdøy Alle 2, Oslo

Møtet streames her:

Publisert 31.03.2022
Sist oppdatert 31.03.2022