NORHED II seminar

Tid: Torsdag, 1.sept 2022, KL. 11:30-16:00
Sted: Norad, Bygdøy Allé 2

Vi gjør oppmerksom på at dette er et lukket møte og at kun de som er invitert via epost kan delta.

Ny kunnskap og kompetanse innen fornybar energi, klima, matsikkerhet, helse m.fl. er nødvendig for å adressere de store globale utfordringene og nå målene om bærekraftig utvikling. Dette forutsetter investering i høyere utdanning. Høyere utdanning er dessuten avgjørende for kompetent arbeidskraft, styrket demokrati, likestilling og inkludering, og menneskerettigheter.

NORHED - Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning – støtter i perioden 2021-2026 totalt 60 prosjekter innen et bredt tematisk og geografisk område. Herunder utdannings- og forskningsprosjekter innen klima og naturressursforvaltning, energi, utdanning og lærerutdanning, helse, humaniora og samfunnsfag, samt politisk og økonomisk styresett. Partnerskapsmodellen er basert på samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerland, gjennom nord-sør-sør partnerskap. Total bevilgning er 1,14 milliarder kroner.  

Programmet har en intensjon om erfaringsdeling og koblinger på tvers av prosjektene. Prosjektenes mål, tematikk og internasjonale nettverk har også relevans for ulike fagseksjoner i UD og Norad. På hvilke områder kan koblinger på tvers være relevant? Er det noen type partnerskap, aktiviteter eller måter å jobbe på som kan være nyttig for andre å lære av?

Formålet med seminaret er å introdusere NORHED-prosjektene med tanke på nettverksbygging og mulige faglige koblinger - både mellom prosjektene og med fagseksjoner i UD og Norad.  

Du vil få møte forskere innen ditt fagfelt og få kjennskap til nye forskningsprosjekter, partnere og ulike former for kunnskapsproduksjon. Prosjektene er i startfasen, og tidlig opprettet kontakt vil kunne gi kunne bidra til deling av relevante forskningsresultater for andre prosjekter og innsatser. Dette er også en mulighet til å knytte kontakter og diskutere mulige koblinger innen ditt eget fagfelt. Se liste over prosjektene vedlagt.

Målgruppen er NORHED II prosjektledere ved norske avtalepartnere og institusjonskoordinatorer, samt fagseksjoner i UD og Norad. Tentativt antall deltagere er ca. 100.

Det vil i denne omgang være fokus på norske partnere. Arrangementer og møteplasser med Sør-partnere vil komme senere.

Vi gjør oppmerksom på at dette er et lukket møte og at kun de som er invitert via epost kan delta.

Form: Fysisk, med fokus på nettverksbygging. Opptak for deling i etterkant.

Språk: Norsk

Meld deg på her. Påmelding innen 29. august.

Program

11:00-11:30 Registrering og kaffe. Sted: Norad, Infosenteret, 5. etg.

11:30-12:15 Velkommen (5 min) v/Bård Vegar Solhjell, direktør, Norad

  • Høyere utdannings rolle for bærekraftig utvikling  (5 min) v/Bjørg Sandskjær, statssekretær UD
  • NORHED i et nøtteskall (10 min) v/Solbjørg Sjøveian, underdirektør for høyere utdanning og forskning, Norad
  • Kan kunnskap overføres fra Nord til Sør? v/ Roy Krøvel, professor, OsloMet

 

Ordstyrer: Paul Fife, Avdelingsdirektør, Norad

 

12:15-12:45 Pause og forflytning til møterom   

 

12:45 -14:45 Parallelle tematiske sesjoner med speed-presentasjoner av NORHED-prosjektene

Her vil forskere kort presentere prosjektene sine (3-5 min per prosjekt), med fokus på tematikk og målsetning, forskningsområder, partnere, og mulige områder og ønsker for samarbeid utover eget prosjekt.  

Fagpersoner i Norad vil gi en kort presentasjon på annen innsats på feltet, herunder tematisk fokus, partnere, og måte å jobbe på (3-5 min).

Deretter blir det diskusjon rundt muligheter for faglige koblinger mellom prosjektene og fagseksjonene i UD og Norad.

  • På hvilke områder ser vi at det er direkte koblinger eller synergimuligheter, både mellom NORHED-prosjekter og med annen norsk innsats på feltet? Og hvilke merverdier ligger det i dette?
  • Er det type aktiviteter, partnere eller måter å jobbe på som er spesielt relevant for andre prosjekter og innsatser? Og hvordan tilrettelegger vi for erfaringsdeling på tvers?
  • Hvordan kan samarbeid mellom akademia og UD/Norad styrkes?

Sesjon 1: Utdanning
Herunder: 11 prosjekter innen lærerutdanning, pedagogikk, utdanningsteknologi og digital læring, inkludering og spesialpedagogikk, yrkesutdanning og avkolonisering av akademia.

Sesjon 2: Helse
Herunder: 14 prosjekter innen utdanning av helsepersonell, helsesystem og helsepolitikk, arbeidshelse, universell helsedekning (UHC), helsesikkerhet/One Health, ernæring, folkehelse, mor og nyfødt barn helse. 

Sesjon 3: Klima og naturressursforvaltning
Herunder: 14 prosjekter innen klimatilpasning, forvaltning av skog, hav, og ferskvann, matsikkerhet og utvikling av bærekraftige matsystemer.

Sesjon 4: Humaniora og samfunnsfag, og Politisk og økonomisk styresett
Herunder: 11 prosjekter innen likestilling og inkludering, kulturell og etnisk identitet, migrasjon, demokratisk styresett, menneskerettigheter, media og kommunikasjon.

Sesjon 5: Energi
Herunder: 10 prosjekter innen fornybar energi, energiovergang, energiøkonomi og petroleum.

14:45-16:00 Felles minglesesjon. Sted: Infosenteret, 5 etg.

Innledes med korte «takeaways» og refleksjoner fra sesjonene (15 min).

Mingling med lett servering.      

Publisert 08.08.2022
Sist oppdatert 08.08.2022