Indonesia: Internasjonal bistand – og skogsatsing

Evalueringsavdelingen i Norad presenterer evalueringsfunn om den internasjonale bistandsinnsatsen i Indonesia. Innsatsen på klima- og skogområdet står sentralt.

Indonesia er et mellominntektsland og er verdens fjerde mest folkerike land med over 270 millioner innbyggere. Bistandsandelen til landet er svært begrenset. Landet spiller imidlertid en viktig rolle i det internasjonale klimaarbeidet, og Norge og andre givere støtter opp om dette.

Lærdommer fra Indonesia

Evalueringsavdelingen i Norad offentliggjorde nylig en rapport – Country Evaluation Brief – som systematiserer funn fra eksisterende evalueringer om den internasjonale bistandsinnsatsen i Indonesia.

Hovedfunnene for bistandsinnsatsen i Indonesia er følgende:

  • Klima- og skogarbeidet ga gode resultater og bidro til å styrke kystsamfunns motstandsdyktighet mot klimarelaterte kriser. Indonesia er likevel fortsatt en av verdens største bidragsytere til menneskeskapte klimautslipp.
  • De fleste bistandsinnsatsene inkluderte kvinners rettigheter og likestilling som et tverrgående hensyn. Samtidig manglet mange programmer klare mål og indikatorer for likestillingsinnsatsen.
  • Desentraliseringsprosessen i Indonesia har bidratt til økt deltakelse i politikkutvikling, bedre regional og lokal utviklingsplanlegging og levering av tjenester. I tillegg økte lokale myndigheters andel av skatteinntektene.

  • Last ned rapporten: Country Evaluation Brief - Indonesia

Program for webinaret

Jörn Dosch fra Particip GmbH presenterer hovedfunn fra rapporten, som han har forfattet på oppdrag av evalueringsavdelingen. 

Seniorrådgiver Lisetta Trebbi fra Norad, tidligere ambassaderåd ved ambassaden i Jakarta kommenterer rapporten sammen med forsker Sofie Arjon Schütte fra U4 Anti-Corruption Centre ved Chr. Michelsens Institutt. De vil deretter drøfte den norske støtten til Indonesia og utfordringene landet står overfor i tiden fremover.

Eva Bratholm fra Norad leder møtet, som gjennomføres på engelsk.

Country Evaluation Brief (CEB)

Siden 2016 har evalueringsavdelingen i Norad produsert rapporter som systematiserer allerede eksisterende evalueringsfunn om den internasjonale bistanden til Norges partnerland.

Hensikten med rapportserien Country Evaluation Briefs (CEB) er å presentere systematisk innsamlet kunnskap om den samlede internasjonale bistandsinnsatsen på en lett tilgjengelig måte.

Hver CEB bygger på funn fra evalueringer utført av ulike institusjoner som bilaterale og multilatererale organisasjoner, forskningsinstitusjoner og konsulentselskaper. Overordnede evalueringer med fokus på langsiktig, strategisk innsats og programstøtte prioriteres fremfor evalueringer av mer kortsiktig prosjektstøtte.

Rapportene er produsert av Chr. Michelsen Institute (CMI) (de første seks) og Particip GmbH (resten, hvorav seks i samarbeid med Menon Economics).
Det produseres også et evalueringsportrett til hver rapport. Dette består av korte sammendrag av underliggende evalueringsrapporter samt lenker til disse.