Visjon 2030 - finansieringsmekanisme for utdannings- og helseinnovasjoner

Visjon 2030-initiativet har som overordnet mål å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand, gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger.

Norad har det overordnede ansvaret for forvaltning av hele finansieringsmekanismen, men samarbeider med Forskningsrådet og Innovasjon Norge om forvaltning av midlene.

Finansieringsmekanismen har en ramme på opptil 150 millioner kroner. 15 millioner av disse skal brukes på et følgeforskningsprosjekt som er tildelt Fafo.

Om finansieringsmekanismen

Stikkord for en innovasjon er: nytt, nyttig og nyttiggjort.

Aktuelle innovasjonsområder (alene eller i kombinasjon) er:

  • Nye eller endrede produkter/tjenester;
  • Nye eller endrede metoder for produksjon/leveranse/distribusjon;
  • Nye eller endrede former for ledelse/organisering/arbeidsforhold;
  • Nye eller endrede forretningsmodeller.

Forskningsinstitusjoner, privat sektor-aktører og sivilsamfunnsaktører er involvert i Visjon 2030-prosjektene og har vært involvert i utformingen av initiativet.

Samarbeid på tvers av sektorer og erfaringsutveksling legger grunnlaget for videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger som bidrar til Norges arbeid med de nye bærekraftsmålene for helse og utdanning.

Bakgrunn

Visjon 2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014, som en nasjonal idédugnad for å få frem innovative norske løsninger som kan bidra til oppnåelse av de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse.

Under Visjon 2030-konferansen i Trondheim i mars 2015, ble finansieringsmekanismen lansert.

Det er stor variasjon på de innovative tilnærmingene som finnes, blant annet med tanke på kompleksitet, aktører involvert, ytterligere forskningsbehov og nærhet til markedet. Det er identifisert behov for ulike virkemidler for å realisere eller skalere opp ulike innovasjoner.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Norad gjennomførte derfor en innledende skisseutlysning i fellesskap fra desember 2015-februar 2016. De 125 skissene til innovasjonsprosjekter som kom inn, ble gjennomgått og har bidratt til å fastsette de tematiske og økonomiske rammene for påfølgende hovedutlysninger.

Utlysninger og tildelinger

Utlysninger i 2019: 

Innovasjon Norge publiserte før sommeren en utlysning på skissekonkurranse for forprosjektmidler. Søknadsfrist er 15. august 2019.

Utlysninger i 2018: 

Innovasjon Norge har utlysning for innovasjonsprosjekter for Visjon 2030. Søknadsfrist er 20. april.

Utlysninger i 2017: 

Innovasjon Norge lyste ut en skissekonkurranse for forprosjektmidler. Søknadsfristen var 3. desember 2017. Mer om utlysningen på innovasjonnorge.no

Tildelinger i 2016:

Forskningsrådets utlysning for innovasjonsprosjekter og følgeforskningsprosjekt hadde søknadsfrist 7. september 2016. Fire prosjekter fikk innvilget støtte på til sammen 57 millioner kr. TIldelingen ble gjort 13. desember 2016.

Innovasjon Norges utlysning for innovasjonsprosjekter hadde søknadsfrist 2. februar 2017. Syv prosjekter fikk tilskudd i løpet av våren og sommeren 2017 på til sammen ca. 18 millioner kr.

I tillegg har Visjon 2030-mekansimen utløst tilskudd på til sammen 5,6 millioner kroner over andre ordninger hos Innovasjon Norge. Innovasjon Norge stiller krav til egenfinansiering for prosjektene. 

Published 19.04.2016
Last updated 08.11.2017