Visjon 2030 - finansieringsmekanisme for utdannings- og helseinnovasjoner

Visjon 2030-initiativet har som overordnet mål å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand, gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger.

Norad har det overordnede ansvaret for forvaltning av hele finansieringsmekanismen, men samarbeider med Forskningsrådet og Innovasjon Norge om forvaltning av midlene. Finansieringsmekanismen har en ramme på opptil 150 millioner kroner over tre år fra 2016. 15 millioner av disse skal brukes på følgeforskning.

Om finansieringsmekanismen

Stikkord for en innovasjon er: nytt, nyttig og nyttiggjort. Aktuelle innovasjonsområder (alene eller i kombinasjon) er:

  • Nye eller endrede produkter/tjenester;
  • Nye eller endrede metoder for produksjon/leveranse/distribusjon;
  • Nye eller endrede former for ledelse/organisering/arbeidsforhold;
  • Nye eller endrede forretningsmodeller.

Bakgrunn

Visjon 2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014, som en nasjonal idédugnad for å få frem innovative norske løsninger som kan bidra til oppnåelse av de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse. Under Visjon 2030-konferansen i Trondheim i mars 2015, ble finansieringsmekanismen lansert. 

Det er stor variasjon på de innovative tilnærmingene som finnes, blant annet med tanke på kompleksitet, aktører involvert, ytterligere forskningsbehov og nærhet til markedet. Det er identifisert behov for ulike virkemidler for å realisere eller skalere opp ulike innovasjoner.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Norad gjennomførte derfor en innledende skisseutlysning i fellesskap fra desember 2015-februar 2016. De 125 skissene til innovasjonsprosjekter som kom inn, ble gjennomgått og har bidratt til å fastsette de tematiske og økonomiske rammene for påfølgende hovedutlysninger.

Utlysninger 2016

Forskningsrådets utlysninger for innovasjonsprosjekter og følgeforskningsprosjekt hadde søknadsfrist 7. september og fire prosjekter fikk innvilget støtte den 13. desember 2016.

Utlysningen fra Innovasjon Norge er lansert og har søknadsfrist 2. februar 2017.

Utlysningene hos både Forskningsrådet og Innovasjon Norge følger deres overordnede retningslinjer og har krav om norsk hovedsøker.

Alle prosjektene som finansieres gjennom mekanismen skal være i henhold til statsstøtteregulativet. Det planlegges en ytterligere utlysning i 2017.

Oppdatert informasjon om finansieringsmekanismen som helhet vil bli publisert på denne siden. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har i tillegg mer detaljerte sider for sine utlysninger.

Publisert 19.04.2016
Sist oppdatert 01.06.2016