36 får tilbud om avtale til informasjonsformål

Norad inngår avtaler med 36 norske organisasjoner.

Organisasjoner som har levert gode søknader og som har kunnet vise til gode resultater, har fått en økning fra 2016.

- I årets søknadsrunde har Norad vektlagt søknadens kvalitet, kostnadseffektivitet og dokumenterte resultater. Det er viktig at søknaden kan vise til konkrete tiltak og aktiviteter med klart definerte målsettinger og at midlene ikke går til organisasjonens generelle informasjons- og profileringsarbeid, sier underdirektør Hege Hope Wade i Norads avdeling for sivilt samfunn.

Informasjonsstøtten har som formål å bidra til kunnskap, engasjement og debatt i Norge om globale miljø- og utviklingsspørsmål. Det har vært mye interesse for tilskuddsordningen og konkurransen om midlene er stor.

77 søknader

Norad mottok til sammen 77 søknader på totalt 108 millioner kroner i årets søknadsrunde. Under årets utlysning ble det mulig å søke om støtte til langsiktige tiltak og avtaler av 1-3 års varighet.

70 søknader oppfylte formelle krav og ble behandlet. Av disse får 36 organisasjoner tilbud om avtale.

- Norad har mottatt søknader om mange interessante temaer og tiltak. Samtidig har et begrenset budsjett betydd en stram prioritering. De vi mener er best i stand til å oppnå gode resultater har fått tilbud om avtale, sier Wade.

Mangfold ivaretatt

Norad har i 2017 fått føringer fra UD om å redusere antall avtaler. Dette inkluderer også informasjonsstøtten.

- Norad er forpliktet til å sikre en solid og grundig tilskuddsforvaltning og oppfølging av avtaler. Dette kan bedre oppnås ved færre avtaler i porteføljen, forklarer Wade.

Samtidig understreker hun at Norad er opptatt av å bevare et mangfold i porteføljen for informasjonsformål.

- Vi mener 36 avtaler med ulike organisasjoner vil fortsatt kunne ivareta et bredt spekter av tema og tiltak. Alle Norads tilskuddsordninger, inkludert støtten til informasjonsformål, er konkurransebasert. Mange organisasjoner har søkt om å jobbe med samme eller overlappende tema og kunne med fordel koordinert både foreslått innsats og søknad, sier Wade.

Publisert 29.03.2017
Sist oppdatert 29.03.2017