Tilskudd til styrking av tros- og livssynsminoriteters rettigheter

Målet for ordningen er å styrke tros- og livssynsminoriteters rettigheter og bekjempe diskriminering på bakgrunn av tro og livssyn, i samsvar med bærekraftsmålenes prinsipp om at «ingen skal utelates».

Ordningen inngår i den overordnete målsettingen for norsk støtte til styrking av sivilt samfunn som er å bidra til realisering av menneskerettighetene, utvikling av demokratiet og avskaffelse av fattigdom, innenfor rammene av FNs bærekraftsmål.

Tros- og livssynsminoriteters rettigheter er et prioritert tematisk område innenfor norsk støtte til styrking av sivilt samfunn, som angitt i Stortingsprop 1S, kapittelpost 160.70 om sivilt samfunn.

Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Tilskuddsordningen gjelder for norske og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner med partnere i utviklingsland. Lokale organisasjoner kan også søke. Blant disse vil organisasjoner med prosjekter i Norges samarbeidsland bli prioritert.

Aktuelle søkere kan være frivillige organisasjoner, nettverksorganisasjoner, fagforeninger og tros- og livssynsbaserte organisasjoner.

Organisasjoner kan søke om avtale av 1-5 års varighet. Langsiktige avtaler er ønskelig. En søknad kan omfatte flere tiltak og prosjekter, men søker må ha en overordnet plan som begrunner tematiske og geografiske prioriteringer.

Norad stiller store krav til søkerens lokalkunnskap der innsatsen skal finne sted, faglige kompetanse, økonomistyring, resultater, kostnadseffektivitet og merverdi.

Publisert 11.03.2013
Sist oppdatert 05.06.2018