Tilskudd til styrking av rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Målet for utlysningen er at rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne er realisert.

Målet er i tråd med FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), Agenda 2030, bærekraftsmålene og prinsippet om at ingen skal utelates.

Utlysningen inngår i den overordnede målsettingen for norsk støtte til styrking av sivilt samfunn som er å bidra til realisering av menneskerettighetene, utvikling av demokratiet og avskaffelse av fattigdom, innenfor rammene av FNs bærekraftsmål.

Personer med funksjonsnedsettelser møter barrierer, diskriminering og stigmatisering, og mange hindres i å ta del i samfunnsutviklingen på linje med andre. 800 millioner mennesker lever med funksjonsnedsettelser i fattige land. Over 80 prosent av dem lever under fattigdomsgrensen, og svært mange opplever brudd på sine rettigheter.

Uten en ekstra innsats vil ikke denne gruppen få sine menneskerettigheter innfridd, verden går glipp av viktige ressurser, og vi vil ikke nå bærekraftsmålene. Sivilt samfunn er en viktig partner i dette arbeidet og organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (Disabled People’s Organisations, DPOs) spiller en nøkkelrolle.

Utlysning - søknadsfrist 4. juni

Som del av denne styrkede innsatsen for personer med nedsatt funksjonsevne utlyser Norad gjennom denne søknadsrunden inntil 100 millioner kroner årlig til sivilsamfunnsorganisasjoners arbeid på dette feltet fra og med 2019. Midlene kommer i tillegg til eksisterende tiltak. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Tilskuddsordningen er åpen for norske organisasjoner og et begrenset utvalg internasjonale organisasjoner blir invitert til å søke. Søker må ha dokumentert erfaring fra arbeid med personer med nedsatt funksjonsevne samt at personer med nedsatt funksjonsevne må være involvert i utformingen av tiltaket.

Fellessøknader vil prioriteres. Videre vil tiltak i Afrika sør for Sahara bli prioritert for denne utlysningen. Organisasjoner med stor gjennomføringskapasitet og dokumenterte resultater vil gis prioritet. Organisasjoner kan søke om avtale av 3-4 års varighet.

Søknadsfrist er 4. juni 2019 klokken 13.00.

Publisert 11.04.2019
Sist oppdatert 11.04.2019