Innsats for en inkluderende og bærekraftig havøkonomi

LUKKET UTLYSNING: Norad utlyser 270 millioner kroner over tre år for støtte til sivilsamfunnsorganisasjoners arbeid for en bærekraftig og inkluderende havøkonomi.

Havet gir muligheter for blå vekst, økt matproduksjon og arbeidsplasser, men er samtidig utsatt for påvirkninger som truer økosystemene og de godene de gir oss. Bærekraftig bruk og bevaring av økosystemene er en forutsetning for fortsatt verdiskapning fra havet, også for fremtidige generasjoner. Økende press på havene stiller oss overfor vanskelige avveininger. Det er derfor behov for en helhetlig og langsiktig forvaltning av de marine økosystemene.

Denne lukkede utlysningen støtter sivilsamfunnsorganisasjoner for å styrke samarbeid med disse i havøkonomien. Utlysningen fokuserer på tre tematiske områder: i) klimatilpasning i kystsonen, ii) bærekraftige sjømatsystemer, og iii) bærekraftig jobbskaping og forbedrede levekår i hav- og småskalafiskesektorer.

Utlysningen fokuserer på land der Norge allerede har samarbeid på hav, for å styrke og komplementere innsatsen: Colombia, Ghana, Kenya, Indonesia, Mosambik og Tanzania.

Samarbeid på tvers av program

Utlysningen skal bruke midler fra tre av Norads programmer: Hav for utvikling, Fisk for utvikling, og mat fra havet. Dette for å fremheve og oppmuntre til en helthetlig og tverrsektoriell tilnærming til havforvaltning og blå vekst.

Hav for utvikling er et relativt nytt bistandsprogram og ble lansert i oktober 2019 for å styrke Norges havsatsing i utviklingssamarbeidet. Det overordnede målet med programmet er å bidra til en styrket, bærekraftig og inkluderende havøkonomi i partnerland.

Sivilsamfunns rolle

Sivilt samfunn spiller en svært viktig rolle i en bærekraftig havøkonomi. Et dynamisk og robust sivilsamfunn fremmer ansvarlig atferd på nasjonalt og internasjonalt nivå, for eksempel relatert til rettigheter og deltakelse i beslutningsprosesser for mennesker som bor ved og lever av havet. De kan og fungere som talspersoner for å fremme en bærekraftig balanse mellom bruk og vern av marine ressurser. Sivilsamfunnet kan bære stemmene til småskala kystsamfunn og hjelpe med å øke produksjon og forbedre verdikjeder til fordel for disse. 

Publisert 24.06.2021
Sist oppdatert 24.06.2021