Ordning for rammevilkår for næringsutvikling, inkludert strategiske partnerskap

Tilskuddordningen skal stimulere til bedre vilkår for privat sektor i utviklingsland, herunder strategiske partnerskap med bedrifter og ikke-kommersielle aktører.

Ordningen er i hovedsak rettet mot oppbygging og styrking av institusjoner og næringslivsaktører i utviklingsland hvor norske og internasjonale organisasjoner kan bidra med faglig rådgiving og/eller kapasitetsbygging.

I denne ordningen er det særlig interessant med prosjekter hvor næringsliv og sivilt samfunn i strategisk partnerskap, søker å løse spesifikke flaskehalser i verdikjeder i utviklingsland.

2020: Utlysning konseptnotater for strategiske partnerskap

Norad lanserte utlysning av konseptnotater under denne tilskuddsordningen april 2020 med søknadsfrist i august. 

Til sammen mottok Norad 186 søknader over ordningen. Som følge av det høye antallet søknader, har søknadsbehandlingen tatt lenger tid enn planlagt. 

Prosjekter som ikke går videre til den siste vurderingsrunden, vil få beskjed om dette innen utgangen av oktober.

Publisert 26.06.2013
Sist oppdatert 09.04.2020