Ordning for rammevilkår for næringsutvikling, inkludert strategiske partnerskap

Tilskuddordningen skal stimulere til bedre vilkår for privat sektor i utviklingsland, herunder strategiske partnerskap med bedrifter og ikke-kommersielle aktører.

Ordningen er i hovedsak rettet mot oppbygging og styrking av institusjoner og næringslivsaktører i utviklingsland hvor norske og internasjonale organisasjoner kan bidra med faglig rådgiving og/eller kapasitetsbygging.

I denne ordningen er det særlig interessant med prosjekter hvor næringsliv og sivilt samfunn i strategisk partnerskap, søker å løse spesifikke flaskehalser i verdikjeder i utviklingsland.

2020: Utlysning konseptnotater for strategiske partnerskap

Norad lanserte utlysning av konseptnotater under denne tilskuddsordningen april 2020 med søknadsfrist i august. 

Til sammen mottok Norad 186 søknader over ordningen. Som følge av det høye antallet søknader, har søknadsbehandlingen tatt lenger tid enn planlagt. 

Publisert 26.06.2013
Sist oppdatert 09.04.2020