Plusspartner – Spørsmål og svar

Hva er plusspartnermodellen?

Plusspartner er en partnermodell for å styrke strategisk samarbeid mellom Norad og partnere av en viss størrelse, og som oppfyller en del etablerte kriterier.

Plusspartner er ikke en tilskuddsordning. Plusspartnere forholder seg til det samme regelverk som andre tilskuddsmottakere, men vil få et enklere forvaltningsløp med mindre detaljoppfølging og mer fleksibilitet fra Norad.

 

Hva er hensikten med plusspartnermodellen?

Hensikten med plusspartnersamarbeid er å styrke erfaringsutveksling, kunnskapsutvikling og fremme innovasjon både hos plusspartnere og Norad. Dette skal vi oppnå gjennom å bruke mer tid på overordnet strategisk dialog om hva slags bistandsinnsatser som virker best, og mindre tid på detaljoppfølging. Oppfølgingen av plusspartnere skal tilpasses organisasjonens kapasitet og kompetanse. 

Detaljene i forvaltningsløpet for plusspartnere er fremdeles under arbeid, og Norads partnere vil få mer informasjon og muligheten til å uttale seg om dette når vi har mer detaljert informasjon.

 

Hvordan blir man en plusspartner?

Partnerorganisasjoner som har et etablert samarbeid eller etablerer et samarbeid med Norad, og mener de oppfyller kriteriene, kan kontakte sin saksbehandler i Norad og starte en dialog om det.

 

Hva slags informasjon må fremlegges for å bli plusspartner?

Norad vil vurdere relevant dokumentasjon for å belyse kriteriene beskrevet i lenken over.  Det vil for eksempel være informasjon om internkontroll, risikostyring, miljøpolicy, organisasjonsgjennomganger m.m. Norad vil søke å gjenbruke informasjon der informasjonen allerede er gitt Norad tidligere eller finnes i partnervurderinger. I noen tilfeller vil Norad innkalle partnerorganisasjoner til møter for avklaringer.

 

Når får man vite om man blir plusspartner?

Plusspartnermodellen lanseres sommeren 2022. Norad vil i første omgang prioritere vurdering av plusspartnerstatus for organisasjoner som søker ny flerårige avtale fra 2023. For eksisterende avtalepartnere vil Norad fortløpende søke å fase inn plusspartnerstatus, der begge parter ser det som ønskelig.  

 

Må man ha en tilskuddsavtale med Norad for å bli vurdert som plusspartner?

Plusspartnerstatus er kun aktuelt for partnere som har, eller er i ferd med å inngå tilskuddsavtale med Norad. Plusspartnerstatusen vil være førende for valget av kontrolltiltak/oppfølging av prosjektavtalen.

 

Vil plusspartnere få bedre tilgang til tilskudd?

Vurdering av om man kvalifiserer som plusspartner påvirker ikke vurderingen av søknad om tilskudd. Prosjekter/Programmet det søkes om tilskudd til vurderes på faglig og selvstendig grunnlag knyttet til den konkrete utlysningen.

Publisert 15.06.2022
Sist oppdatert 15.06.2022