Norads plusspartnermodell

Norad innfører en samarbeidsmodell for store, strategiske partnere som oppfyller visse krav. Plusspartner er et forvaltningsløp for strategiske partnere, som skal sikre mer tid til kunnskapsutvikling, innovasjon og en mer overordnet og strategisk dialog. Modellen er under utarbeidelse, og Norads partnere vil få anledning til å kommentere på den i en skriftlig høringsrunde. Kriteriene for hvem som kan bli plusspartnere er ferdigstilt og kan leses her, sammen med spørsmål og svar.

Hva betyr det å være plusspartner?   

Plusspartner er en samarbeidsmodell for Noradpartnere som over tid har dokumentert at de oppnår resultater på en effektiv måte og har solide systemer for å sikre god forvaltning av offentlige bistandsmidler. Norad vil legge særlig stor vekt på at plusspartnere har gode rutiner for å forebygge mislighold. For å bli plusspartner må man også ha vist at man har relevant spisskompetanse, deler kunnskap og har evne til å være nyskapende i utvikling av bistanden.

Plusspartnersamarbeid må ikke forveksles med en søknadsbasert tilskuddsordning. Hvorvidt man kvalifiserer som plusspartner påvirker ikke tildeling av støtte eller størrelsen på støttebeløp. Plusspartnere må, som andre tilskuddsmottakere, oppfylle mål og følge regelverk for den enkelte tilskuddsordning. Plusspartnersamarbeidet vil fra Norads ståsted være et forvaltningsløp for svært solide partnere, hvor Norad ut fra risiko- og vesentlighetshensyn vurderer behovet for detaljoppfølging som mindre. Samarbeidet mellom Norad og plusspartnere vil ha hovedfokus på kunnskapsutvikling og en mer overordnet og strategisk dialog. Det vil også bli etablert erfaringsutvekslingsarenaer for plusspartnere med tanke på å finne innovative, effektive og bærekraftige måter å drive bistand på.

Innenfor tilskuddsordningenes regelverk og ut ifra en risiko- og vesentlighetsvurdering vil Norad overfor plusspartnere legge til rette for forenkling, økt fleksibilitet, og større omdisponeringsmuligheter av midler og økt bruk av myk øremerking eller kjernestøtte der dette er hensiktsmessig. Der det bidrar til målet om å forvalte tilskuddsmidler uten uforholdsmessig store kostnader, vil Norad også søke å redusere antall avtaler per partner.

 

Hvem kan bli plusspartner?

For å bli vurdert, forutsettes en samlet årlig programportefølje i ODA-godkjente land på minimum 100 MNOK ELLER minimum 50 MNOK i støtte fra Norad/Utenriksdepartementet/Klima- og miljødepartementet til programaktiviteter i ODA-godkjente land i minimum ett av siste tre kalenderår/regnskapsår (2019, 2020 og 2021). Både norske og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner kan bli vurdert for plusspartnersamarbeid. For internasjonale føderasjoner og medlemsorganisasjoner som er etablert i Norge er det kun den norske delen som vil bli vurdert.

 

Vurderingskriterier

Norad beslutter hvilke organisasjoner som tilbys plusspartnerstatus etter å ha vurdert følgende kriterier:

 1. Søker har meget god kompetanse innen et eller flere fagområder som samsvarer med prioriterte innsatsområder for norsk utviklingspolitikk og Norads tematiske porteføljer. 

 2. Søker har en overordnet og strategisk programtilnærming i sitt bistandsarbeid. Her vil Norad også vektlegge erfaringer med partners evne til å fokusere dialogen med Norad om effekt for store målgrupper (outcome-nivå), samt samle prosjektportefølje i overordnede og logisk sammenhengende programmer.

 3. Søker har et etablert, solid resultatstyrings- og læringssystem (f.eks. dokumentert i en MEL-plan). 

 4. Søker har integrert klima- og miljøhensyn i hele sin virksomhet. Søker har en plan som gjør at de vil kunne dokumentere fremgang fra år til år i arbeidet med å redusere den mest vesentlige negative påvirkningen på klima og miljø og øke sin positive miljøpåvirkning. Fokus i dokumentasjonen er på faktisk etterlevelse. 

 5. Søker har gode rutiner med innebygde risikovurderinger og hensiktsmessige kontroller for å forebygge misligheter og korrupsjon i prosjekter og programmer. Norad vil legge stor vekt på at søker kan vise til konkret erfaring med håndtering av korrupsjon og misligheter der nulltoleranse er praktisert og konkrete forbedringstiltak iverksatt og fulgt opp. 

 6. Søker har en helhetlig dokumentert virksomhetsstyring, herunder solid økonomistyring og en risikostyringsprosess der risiko analyseres, håndteres og monitoreres. Norad vil særlig legge vekt på håndtering av risiko knyttet til klima og miljø, menneskerettigheter, likestilling, antikorrupsjon og partneroppfølging. Etablering av en internrevisjonsfunksjon vil telle positivt. 

 7. Det vil bli vurdert som positivt om søker har deltatt i og ledet sivilsamfunnskonsortier, samt har erfaring fra samarbeid med andre bistandsaktører (inkl. offentlige aktører, forskningsinstitusjoner, FN og privat sektor) 

 8. Det vil bli vurdert som positivt om søker har internasjonalt anerkjente sertifiseringer som fremdeles er gyldige (f.eks. EU Humanitarian Partnership Certificate) og/eller oppnådd gode resultater i partnervurderinger med andre store internasjonale givere. 

 

Norads vurdering av plusspartnerstatus

 • Hvilke organisasjoner som blir tilbudt status som plusspartner besluttes av Norad etter en helhetsvurdering av ovennevnte vurderingskriterier og egne erfaringer med organisasjonen. Dersom en organisasjon etter vurdering ikke gis plusspartnerstatus, kan ny vurdering foretas etter 12 måneder. 
 • Organisasjoner kan i dialogen med Norad selv fremme ønske om å bli vurdert som plusspartner, eller Norad kan ta initiativ til dette for organisasjoner som fyller kriteriene og vurderes som kvalifiserte for samarbeidsmodellen.
 • Norad vil som hovedregel gå i dialog om plusspartnerstatus med aktuelle organisasjoner i forbindelse med inngåelse av ny flerårig avtale. Det er også mulig å fase inn plusspartnerstatus underveis i avtaleperioder, der begge parter ser det som ønskelig.
Publisert 15.06.2022
Sist oppdatert 15.06.2022