Lønnsomt å investere i tidlig barndom

– Å iverksette tiltak så tidlig som mulig overfor et vanskeligstilt barn har både størst effekt og er økonomisk lønnsomt, sier den anerkjente økonomiprofessoren og Nobelprisvinneren James Heckman.

Økonomiprofessorsen ved University og Chicago mener at det å investere i barns sosio-kulturelle ferdigheter – som utholdenhet, motivasjon og selvtillit – er den mest lønnsomme investeringen for å bedre vanskeligstilte barns muligheter. Han viser til hvordan veldig mange av ulikhetene senere i livet avgjøres av hvilke muligheter barnet fikk i tidlig barndom.

- De første leveårene til et barn er viktige for å utvikle kognitive ferdigheter. Dersom samfunnet griper inn tidlig nok, kan det bedre barnets kognitive og sosiale ferdigheter. Dette er langt mer effektivt og rimeligere enn å iverksette tiltak når barnet blir større, sier Heckman.

Politikken må endres

Nobelprisvinneren mener den kunnskapen en har om hvor lønnsomt det å investere i tidlig barndom er, må føre til at politikken endres.

– Det må et politisk skifte til. Desto lengre enn venter med å gripe inn overfor et vanskeligstilt barn, desto dyrere blir det, sier Heckman i et intervju til Unicef i forkant av verdenskonferansen ECCE – Early Childhood Care and Education i Moskva 27.-29. september.

Målsetningen for den første verdenskonferansen om ECCE er nettopp å øke oppmerksomheten om viktigheten av å iverksette tiltak overfor de aller minste. At en stor andel av verdens barn i dag ikke får god nok omsorg og utdanning, vanskeliggjør utviklingen både for enkeltindivider, land og regioner.

Ti fakta om ECCE

I forkant av verdenskonferansen er det utarbeidet ti fakta om viktigheten og nytten av ECCE:

  • ECCE er en rettighet, nedfelt i Barnekonvensjonen.
  • ECCE er utgangspunktet for å nå målet om Utdanning for alle (EFA).
  • ECCE kan bedre barns levekår, særlig i utviklingsland hvor hvert fjerde barn lever i ekstrem fattigdom og 10.5 millioner barn under fem år hvert år dør av sykdommer som kunne ha vært forhindret.
  • ECCE bidrar positivt til flere av FNs tusenårsmål, blant andre målene knyttet til fattigdom, utdanning og helse.
  • ECCE er kostnadseffektivt og virker forebyggende fremfor å hjelpe vanskeligstilte senere i livet.
  • ECCE i form av pass av barn er en vesentlig støtte for foreldre i arbeid, særlig mødre.
  • ECCE-investeringer gir høyt økonomisk utbytte og minsker ulikheter – særlig for barn fra fattige familier.
  • ECCE bidrar positivt til å få kvinner ut i jobb og til at også eldre søsken går på skole.
  • ECCE er viktig for å minske ulikhetene mellom rike og fattige og en nøkkel for å komme ut av fattigdomsfellen.