Trygg abort

Å bedre tilgangen på trygg abort har høy prioritet for den norske regjering fordi det er en viktig del av å sikre kvinner kontroll over egen kropp og seksualitet. 

Norge har en viktig stemme for å fremme trygge aborter på den globale arena, spesielt siden andre likesinnede land blir bundet av noen EU lands restriktive holdning.

Restriktiv abortlovgivning fører til mangel på trygge tjenester som kvinner har råd til, og fører til varige helseskader og ufruktbarhet, og det fører til dødsfall. Behandling av abortkomplikasjoner kan være medisinsk komplisert, krever konstant medisinsk beredskap, og er mer kostbart enn om helsetjenesten hadde ytt trygge aborttjenester. I land med restriktiv abortpolitikk er det en høy terskel for kvinner som har medisinske komplikasjoner etter farlig abort å søke hjelp i helsetjenesten, selv om de har rett til et tjenestetilbud.

Problemene relatert til farlig aborter kan lett unngås med enkle midler. God tilgang på trygg abort redder liv, og sparer penger og kostbar tid. Tilgang på trygg abort er en menneskerett når det handler om å redde den gravide kvinnens liv og helse.

Å nekte kvinner abort i en slik situasjon er likestilt med tortur og nedverdigende behandling.

Uønskede svangerskap og bruken av farlige abortmetoder må ses i sammenheng med at kvinner i svært mange kontekster har liten grad av kontroll over egen kropp, seksualitet og fertilitet, og generelt dårlig tilgang til gode helsetjenester. Abort vil alltid forekomme selv i land med utstrakt tilbud og opptak av prevensjon. Forskning viser at aborttall synker i land som ikke har en restriktiv abortlovgivning.

Det nytter: Trygg abort for kvinner i Nepal

Norad har i flere år støttet den amerikanske organisasjonen Ipas som er sentral aktør i arbeidet for å legalisere abort og styrke kapasiteten til å utføre trygg aborttjenester.

Se filmen om hvordan organisasjonen har bidratt til å gi kvinner tilgang til trygg abort i Nepal. På ti år er antall kvinner som dør i forbindelse med aborter halvert.

Problemet

Globalt er konsekvensene av utrygg abort svært alvorlige:
 • Det foretas anslagsvis 21 millioner farlige aborter hvert år (og ca 22 mill. trygge). Halvparten av disse skjer i Asia. 
 • Ca 47 000 kvinner dør hvert år av abortkomplikasjoner hvorav 29 000 i Afrika.
 • 13 % av de svangerskapsrelaterte dødsfall blir tilskrevet abortkomplikasjoner. I enkelte land og områder er andelen 30-40%.
 • Over fem millioner kvinner får komplikasjoner på kort eller lang sikt.
 • WHO har beregnet at 10-50% av de som har en utrygg abort trenger medisinsk hjelp. En del kvinner som opplever spontane aborter trenger også behandling. 
 • Der det foregår mange utrygge aborter er en stor del av sengene på akuttsykehus opptatt med kvinner med abortkomplikasjoner. Dette krever store ressurser. Mens mange av de ulovlige aborter i helsetjenesten foregår på private sykehus, er det gjerne de offentlige sykehusene som behandler komplikasjonene. 

Abortratene er like høye eller høyere i land med begrenset tilgang på lovlig abort som i land med liberal abortlovgivning.

Årsakene

 • I de fleste land i Afrika og Latin Amerika og i en del asiatiske land er abort kun tillatt for å redde kvinnens liv eller helse, etter voldtekt og når fosteret er skadet. Tre land i Latin-Amerika har totalforbud. 
 • I mange land hvor abort er lovlig eller ikke straffeforfulgt er sikre aborttjenester dyre og lite tilgjengelig. Dette skyldes blant annet mangel på kyndige gynekologer, sykepleiere og jordmødre; mangel på opplæring av helsepersonell i utføring av abort og behandling av abortkomplikasjoner; og mangel på adekvat utstyr og medisiner. 
 • Det er en ekstrem sosial ulikhet i tilgang på trygge aborttjenester. Der abortlovgivningen er streng, kan de bemidlede kjøpe seg trygge tjenester, mens fattige tyr til farlige metoder. Høy kostnad for behandling av komplikasjoner er ofte et hinder, eller det tvinger kvinner/familier ut i enda større fattigdom. 
 • Kvinner foretrekker å avbryte svangerskapet og bruke farlige abortmetoder pga. skam, stigma og sanksjoner knyttet til uønskede svangerskap og abort. 
 • Manglende tilgang på prevensjon, familieplanleggingstjenester og seksualundervisning fører til mange uønskede svangerskap.
 • I en del land risikerer kvinner som har abortkomplikasjoner straffeforfølgelse hvis de oppsøker et sykehus for å få behandling. Dette fører til at flere dør eller får alvorlige langvarige komplikasjoner.

Løsningene

 • Utvide grunnlaget for legal abort, og sikre at kvinner med abortkomplikasjoner ikke straffeforfølges og at det blir kjent at de trygt kan søke hjelp. 
 • Støtt kapasitetsoppbygging av helsepersonell i hvordan utføre sikre aborter, behandle abortkomplikasjoner, til å forstå loven og redusere frykt for straffeforfølgelse. 
 • Gi støtte til helseinstitusjoner slik at de sikres nødvendig tilgangen på adekvat utstyr og medisiner.
 • Bedre tilgangen på prevensjon, familieplanleggingstjenester og seksualundervisning.
 • Styrke kvinners rett og mulighet til å bestemme over egen kropp, seksualitet og fertilitet.
 • Det må sikres at kvinner ikke må betale dyrt for trygge tjenester, eller behandling av abortkomplikasjoner.

Når en abort utføres av kyndig personell med riktig utstyr er risikoen for abortkomplikasjoner neglisjerbar. Å utføre en abort er enklere og mye billigere enn å behandle alvorlige abortkomplikasjoner.

Tilgang på gode aborttjenester er i stor grad en helsesystemutfordring. En må på sikt utdanne flere gynekologer, sykepleiere og jordmødre, motivere dem til å fortsette i sine jobber, og forbedre infrastrukturen og tilgangen på medisin og utstyr.

Å endre lover tar tid. I de fleste land med strenge lover er det likevel rom for tiltak som kan redde mange liv uten at lovendring er nødvendig. Dette gjelder både forebygging av uønsket graviditet og tilgang til helsetjenester ved komplikasjoner som følge av selvpåført eller spontan abort.

Forslag til tiltak

 • Støtte aktører som arbeider for avkriminalisering av abort.
 • Støtte organisasjoner og nettverk som arbeider med å fremme seksuelle og reproduktive rettigheter, og økt likestilling.
 • Bidra til å øke og sikre tilgangen til utstyr og medisiner, i første rekke aspirasjonsutstyr (Manual Vacuum Aspiraton Kits) og medisiner for medikamentelt induserte aborter, men også andre essensielle medisiner som antibiotika. 
 • Bidra til å styrke programmer for økt tilgang på prevensjon og seksualopplysning.
 • Bidra til å fremme undervisning i skolen om seksualitet og likestilling, og om jenters og kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp og seksualitet. 
 • Fremme bevisstheten om at det høye antallet helsefarlige aborter er et betydelig folkehelseproblem og en indikator på manglende likestilling, og at kriminalisering av abort forverrer problemet i stedet for å løse det. 
 • Styrke nettverk og allianser for erfaringsutveksling og kompetansebygging.
 • Bidra til å øke kapasiteten til å utdanne gynekologer, jordmødre og sykepleiere.
 • Bidra til å styrke opplæring i utføring av aborter og behandling av abortkomplikasjoner.
 • Arbeide for at behovet for abortrelaterte tjenester, utstyr, medisiner og kompetanse blir ivaretatt i helsesektorprogrammer, og mer spesielt i programmer og prosjekter for å redusere mødredødeligheten. 
 • Arbeide for at behandling av abortkomplikasjoner unntas egenbetaling, og for at dette gjennomføres i praksis.

Menneskerettighetene brukes i økende grad for å påvirke stater til å gi kvinner med uønskede graviditeter et forsvarlig svangerskapsavbrudd. Mange konvensjoner som omfatter liv og helse benyttes, deriblant Torturkonvensjonen og Kvinnekonvensjonen, men også Konvensjonen og sivile og politiske rettigheter, og Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. FN spesialrapportør om helse som menneskerettighet og Menneskerettighetsrådet har gitt viktige uttalelser som kan brukes til å fremme rett til abort som en menneskerettighet.

Hva gjør Norge og Norad

Norge har tatt til orde for å legalisere abort og sikre tilgangen på trygg abort på en rekke internasjonale arenaer og møter. Det gjelder f.eks i FN-systemet (Kvinnekommisjonen og Befolkningskommisjonen) og Menneskerettsinstitusjoner, f.eks under Universal Periodic Reviews i Menneskerettskommisjonen.  

Norad har i flere år støttet den amerikanske organisasjonen Ipas som er sentral aktør i arbeidet for å legalisere abort og styrke kapasiteten til å utføre trygg aborttjenester. International Planned Parenthood Federation (IPPF) er en viktig partner for Norge i arbeidet for bedre reproduktiv helse, og har abort som ett av sine fem hovedsatsningsområder. IPPF har årlig mottatt 40-50 millioner kr fra Norad, mens Safe Abortion Action Fund (SAAF) med 10 millioner. Norad har på vegne av UD har vært representert i styret for SAAF. Fondet sikrer at lokale organisasjoner støttes i arbeidet mot trygge aborter.

Norge støtter også forskning på området, samt «global monitoring». Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet retningslinjer for abort for helsetjenesten. Implementering av disse og monitorering av arbeidet er viktig for å sikre kvinners rettigheter og for å redusere mødredødelighet og graviditetsrelaterte dødsfall. WHO samarbeider med Guttmacher Instittute, som er ledende i å monitorere/overvåke og forske på situasjonen relatert til abort på landnivå og globalt.

Helseseksjonen i Norad har fagansvar og gir råd til Utenriksdepartementet, ambassader og delegasjoner om hvordan jobbe med spørsmål rundt helsefarlige aborter og hvordan bedre tilgangen til trygge aborter, og er i dialog med både norske og internasjonale organisasjoner om dette. Seksjonen deltar i internasjonale organer og prosesser hvor trygg abort står på dagsorden. Også Norads likestilling og rettighetsseksjonen bidrar med råd og innspill til rundt rettighetsperspektivet tilknyttet abortsaker.

Norske organisasjoner som får støtte fra Utenriksdepartementet og Norad, som jobber med trygg abort, er blant andre Sex og Politikk; FOKUS; samt at Kirkens Nødhjelp tilnærmer seg abortspørsmålet i sitt arbeid med likestilling blant sine partnere.

Motargumenter, myter og misoppfatninger

 • Forbud mot abort er effektivt for å redusere aborttalleneFakta : En oversiktsstudie gjennomført av Verdens helseorganisasjon viser at generelt er abort mer vanlig i land med restriktiv lovgivning enn i land med liberal lovgivning. For eksempel er abortforekomsten lavere i de skandinaviske land enn i de fleste afrikanske land hvor det er svært vanskelig å få utført en lovlig abort. Abort er helsefarlig . Fakta: Når aborten er utført av kyndig helsepersonell er risikoen for komplikasjoner helt minimal. Statistisk sett er det farligere å gjennomføre svangerskapet.
 • Medikamentell abort er farlig. Fakta : Aborter som provoseres fram med bruk av medisin fører til færre komplikasjoner og mindre smerter for kvinnen enn bruk av tradisjonelle metoder som utsuging eller utskraping.
 • Legalisering av abort fører til at det brukes som metode for familieplanlegging. Fakta : En reduksjon av bruken av abort fordrer at en sikrer at kvinner har reell tilgang til gode prevensjonsmetoder, og har aksept for å bruke dem. Kvinner som blir uønsket gravide vil imidlertid ty til abort uavhengig av loven.
 • Selvbestemt abort fører til umoralsk og uansvarlig seksualatferd. Fakta : Ingen land har påvist noen endring i seksualatferden etter liberalisering av abortlovgivning. Land med liberale holdninger til seksualitet og stor grad av åpenhet om seksuelle spørsmål, har som regel også lave aborttall.

Terminologi

 • Helsefarlige aborter: En utrygg og helsefarlig abort er en avslutning av svangerskapet gjennomført av en person som mangler de nødvendige ferdigheter, eller på et sted som ikke har nødvendig standard, eller begge deler (WHO). 
 • Lovlig/ulovlig abort: Abort er svært sjelden totalt forbudt. De fleste land med restriktiv lovgivning tillater abort hvis det er fare for kvinnens liv og helse, og hvis graviditeten kommer av voldtekt. 
 • Medikamentell abort : En ikke-kirurgisk abort framprovosert ved hjelp av farmasøytisk medisin, dvs. mifepriston (populært kalt abortpillen) og misoprostol. 
 • Nødprevensjon: Et prevensjonsmiddel som må tas innen 72 timer etter samleie. Det hender at dette blir feilaktig referert til som ”abortpille” (se medikamentell abort over). 
 • Post abortion care: Inkluderer tre elementer: akutt hjelp for behandling av komplikasjoner etter spontan eller farlig abort; veiledning og tilbud om prevensjon; og en forbindelse til helhetlige reproduktive helsetjenester.

Referanser og mer informasjon

WHO

Ipas

IPPF

.

 

Publisert 21.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015