Tusenårsmål fem

Over 99 prosent av kvinnene som hvert år dør i forbindelse med svangerskap eller fødsel, kommer fra lav -og mellominnstektsland.

Tusenårsmål fem

a) Redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre fjerdedeler innen 2015

Eventuelle fremskritt for målet måles med to indikatorer:

  • 5.1: Mødredødelighetsraten
  • 5.2: Andelen fødsler bistått av kvalifisert helsepersonell

b) Sikre universell adgang til reproduktiv helse

Eventuelle fremskritt for målet måles med fire indikatorer:

  • 5.3: Prevensjonsratene
  • 5.4: Tenåringsgraviditetsratene
  • 5.5: Svangerskapsomsorg før fødsel (minst en konsultasjon)
  • 5.6: Udekket behov for familieplanlegging (prevensjon)

Se fullstendig liste over indikatorene for tusenårsmålene. (ekstern lenke)

Kampen om å redusere mødredødeligheten var det tusenårsmålet verden var lengst unna å nå i år 2000.

Fortsatt langt til mål

Siden 1990 har vi sett en reduksjon i mødredødeligheten på 45 prosent, men fortsatt så er komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel en av de vanligste dødsårsaken blant kvinner i fruktbar alder i utviklingsland.

Til tross for dette, så har man sett betydelig fremskritt i de regionene hvor konsentrasjonen av mødredødelighet er høyest. I Afrika sør for Sahara og sør Asia, så har man sett en reduksjon av dødeligheten med henholdsvis 49 og 64 prosent siden 1990-tallet.

86 prosent av de kvinnene som hvert år dør i forbindelse med svangerskap eller fødsel, kommer fra disse to regionene. Med riktig hjelp og behandling ville de aller fleste av disse kvinnene ha overlevd. Risikoen for å dø under svangerskap og fødsel i utviklingsland er 14 ganger høyere enn i utviklede land. Flertallet av disse dødsfallene kunne vært forebygget. 

Verst på landsbygda

Fortsatt får bare en av tre kvinner på landsbygda i fattige regioner anbefalt pleie under svangerskapet. Komplikasjoner forbundet med svangerskap må diagnostiseres raskt og behandles på riktig type helseinstitusjon.

Tilgangen på helsestasjoner, sykehus og helsepersonell er ofte svært begrenset i fattige land, særlig på landsbygda hvor de fleste mennesker faktisk bor. Terskelen for å søke hjelp kan være høy hvis det er langt til nærmeste helsestasjon eller sykehus, hvis det mangler transportmidler, eller hvis behandlingen koster penger.

Definisjon av mødredødelighet

Mødredødelighet (maternal death) er en kvinnes dødsfall under graviditet eller innen 42 dager etter fødsel, uavhengig av hvor langt svangerskapet hadde kommet, som har blitt direkte forårsaket av eller som kan knyttes til graviditeten eller hvordan den har blitt behandlet, men som ikke er forårsaket av ulykke eller tilfeldige hendelser.

Dette kalles av og til også svangerskapsrelaterte dødsfall, men disse kan ifølge noen definisjoner strekke seg til ett år etter fødsel. Indirekte årsaker til mødredødsfall kan være malaria, blodmangel (anemi), hiv/aids og hjertesykdommer.

Indikatoren for mødredødelighet (maternal mortality ratio) måler antallet mødredødsfall per 100.000 levendefødte barn. Med levendefødte barn menes barn som viste livstegn ved fødsel.

Ifølge WHO er de viktigste årsakene til mødredødelighet alvorlig blødning (hemorragi) (25%), infeksjoner (13%), farlige aborter (13%), graviditetskrampe (eklampsi) (høyt blodtrykk) (12%),  forsinket fødsel (obstruksjon) (8%), andre direkte årsaker (8%), og indirekte årsaker (20%).

Tilgang på prevensjon

Færre barn – som kommer med et visst mellomrom – har vist seg å være gunstig i et helsemessig perspektiv. Selv om det ofte er kulturelle faktorer som avgjør familiestørrelse, vil tilgang til prevensjon kunne hjelpe kvinner til selv å bestemme når og hvor ofte de skal ha barn.

Framgangen i å øke bruken av prevensjon har bremset i mange fattige land. Bruken av prevensjon er lavest blant de fattigste kvinnene, og blant dem som ikke har noen utdanning. Finansieringen av innkjøp og distribusjon av prevensjonsmidler har ikke holdt tritt med etterspørselen.

I utviklingsland dør rundt 290.000 kvinner hvert år i forbindelse med graviditet og fødsel. Mangel på transport til sykehus, medisiner og kvalifisert helsepersonell - som jordmødre - er blant hovedårsakene til at jenter og kvinner dør når de skal sette liv til verden.

Utfordringer for unge kvinner

Unge kvinner er spesielt utsatt for komplikasjoner under svangerskap og fødsel. I mange kulturer er kvinnene svært unge når de føder barn, ofte er de tidlig i tenårene. Dette øker risikoen for både mor og barn, ettersom mors kropp ikke er ferdig utviklet til å bære fram et barn.

Mange unge som blir uønsket gravide, tyr til helsefarlige aborter siden de ikke har tilgang til lovlige og trygge aborttjenester. Det har vært liten framgang i å redusere antallet tenåringsgraviditeter. Fattigdom og mangel på skolegang fører til at problemet vedvarer.

Framgangen trues også av humanitære kriser, økende fattigdom og hiv/aidsepidemien, og dette gjelder spesielt Afrika sør for Sahara.

Les mer om tusenårsmål 5 på FNs egne tusenårsmålsider. (ekstern lenke)

Dette gjør Norge og Norad

Norge er også en av de største bidragsyterne til FNs befolkningsfond (UNFPA). Norge bidrar både med kjernestøtte til organisasjonen, og med øremerket støtte til Maternal Health Thematic Fund, og til et fond til støtte for arbeidet mot kjønnslemlesting som UNFPA og UNICEF samarbeider om.

Hva kan gjøres?

Sammenhengende omsorg fra hjem til helseinstitusjon: De fleste dødsfall blant mødre kunne vært forhindret om kvinner hadde hatt tilgang til profesjonell omsorg. Kvalitetsomsorg omfatter hjelp før og under svangerskapet, og under og etter fødselen, så vel som sikker abort.

Praktisk og rimelig omsorg omfatter føde- og helseinstitusjoner med nødvendig utstyr, medisiner og faglært personale som er tilgjengelig døgnet rundt. Det er også nødvendig med kvalitetskontroll og transport til barselhjelp dersom komplikasjoner oppstår. Dette innebærer at helsesystemene må styrkes.

Støtte til transport til helseinstitusjon er avgjørende, særlig i nødssituasjoner i forbindelse med fødsel. Et viktig element er å sette kvinner, familier og lokalsamfunn i stand til å bedre nødvendig egenomsorg, og til å søke profesjonell hjelp når komplikasjoner oppstår.

Effektivt tiltak

FNs befolkningsfond (UNFPA) har beregnet at tilgang til moderne prevensjonsmidler kunne bidratt til en 33 prosents reduksjon i mødredødeligheten dersom kvinner hadde universell tilgang til prevensjon.

På globalt nivå skyldes 13 prosent av de svangerskapsrelaterte dødsfallene farlige aborter. I enkelte land og regioner kan denne andelen være mye høyere. Disse dødsfallene kan forebygges med prevensjon som forhindrer uønskede svangerskap, og ved å sikre tilgang på trygge og legale aborttjenester.

Tilstrekkelige ressurser

Politisk engasjement er nødvendig på høyeste nivå for å sørge for lederskap og fremdrift slik at regjeringer prioriterer å beskytte og fremme alle kvinners og barns helse og velvære. Det trengs tilstrekkelige ressurser, både menneskelige og økonomiske, for å bedre mødrehelsen.

Bedre informasjonsinnhenting og rapportering, så vel som tilgang på og bruk av relevant informasjon i planer og politikk, er avgjørende for at effektive beslutninger kan fattes og tiltak settes i verk.

Publisert 19.10.2011
Sist oppdatert 29.09.2015