Ren energi-initiativet

Tilgang til energi er nødvendig for å avskaffe fattigdom.

Bistandsinitiativet Ren energi for utvikling jobber med å øke tilgangen til ren energi i utviklingsland. Initiativet har gitt varige effekter for millioner av mennesker siden det ble opprettet i 2007.

Både bærekraftsmålene og klimaavtalen i Paris slår fast at verdenssamfunnet fremover må fortsette å støtte bærekraftig energiutvikling.

Fornybar energi fremmer økonomisk vekst og ivaretar miljøet. Bærekraftig, rimelig og pålitelig energiforsyning er dessuten en forutsetning for å avskaffe ekstrem fattigdom.

Formål

Ren energi-initiativets hovedmål er å redusere fattigdom, stimulere økonomisk vekst og redusere forurensing.

Ren energi for utvikling har mål om å styrke:

 • tilgangen til ren, pålitelig og rimelig energi i fattige land
 • energiproduksjonen
 • kapasitets- og institusjonsbygging i energisektoren

Mange utviklingstiltak

Ren energi-initiativet støtter et bredt omfang av prosjekter i utviklingsland innenfor:

 • opplæring
 • utdanning og forskning
 • teknisk assistanse
 • utbygging av kraftverk
 • utbygging av kraftlinjer
 • rene kokeapparater
 • solcellesystemer til hjemmebruk
 • institusjonsbygging

Resultater

Initiativet har siden 2007 bidratt til at 18 millioner mennesker har fått tilgang til moderne energi:

 • Nesten 10,5 millioner mennesker har fått tilgang til elektrisitet
 • Nær 7,5 millioner mennesker har fått tilgang til bedre kokeapparater og biogass

Norsk støtte har bidratt til utbygging av 6000 MW produksjonskapasitet:

 • Beregnet å dekke det årlige forbruket til 30 millioner mennesker
 • Vann-, sol- og vindkraft
 • CO2–utslipp redusert med 24 millioner tonn etter Norfunds investeringer

Initiativet har ført til bygging av 9000 kilometer kraftlinjer og distribusjonsnett.

Elleve land har forbedret sin styring av energisektoren.

Åtte land har styrket forskning og kunnskap om fornybar energi. Det inkluderer blant annet:

 • 250 master- og doktorgradsstudenter i ren energiteknologi
 • 3100 kurs og seminarer om ren energi

Redusere klimagassutslipp

Støtte til ren energi er sentralt i kampen mot de globale klimaendringene. Mer enn 80 prosent av verdens energiforbruk i dag er basert på forurensende fossile energikilder.

De fattigste landene er også de mest sårbare overfor klimaendringer. Deres livsgrunnlag og verdiskapning baserer seg i stor grad på naturen og dens ressurser. Tilpasning til klimaendringer er både krevende og kostbart.

Økte investeringer i fornybar energi og energieffektivisering er viktig for å møte disse utfordringene.

Organisering og finansiering

Ren energi for utvikling ledes av Utenriksdepartementet. Norad er sekretariat for ordningen og har ansvaret for den faglige rådgivningen.

Utenriksdepartementet og ambassadene har ansvaret for forvaltning av de fleste landprogrammene. En rekke partnere bidrar til å gjennomføre aktiviteter innenfor energisatsningen.

Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) bidrar innenfor institusjonsbygging og opplæring. International Centre for Hydropower (ICH) har gjennom mange år mottatt tilskudd gjennom ordningene for å holde kurs innenfor vannkraft.

Norge yter støtte gjennom ulike kanaler:

 • direkte statlige tilskudd
 • multilaterale organisasjoner som FN og Verdensbanken
 • internasjonale frivillige organisasjoner

Norge støttet energi og utvikling med 16,4 milliarder kroner fra 2007 til 2015. Støtten bestod i hovedsak av tilskudd og kommersielle investeringer. 1,9 milliarder gikk til kjernestøtte for multilaterale organisasjoner.

Publisert 16.03.2015
Sist oppdatert 13.06.2017