Fighting Corruption - The Corruption Hunter Network
The Corruption Hunter Network gathers prominent corruption hunters to strengthen the international cooperation against corruption.

Korrupsjonsjegernettverk

Norad leder et nettverk av korrupsjonsjegere fra et tjuetalls land siden 2005.

Ideen for etableringen av nettverket kom i forbindelse med at FN-konvensjonen mot korrupsjon (UNCAC) ble forhandlet, som et aktivt tiltak for å bekjempe og rette søkelys på storskala-korrupsjon.

Formål

Formålet med nettverket er å dele erfaringer fra forebygging, etterforskning og påtale av korrupsjonssaker. Tema som tas opp er blant annet former for forebyggende arbeid for å forhindre korrupsjon, ulovlig kapitalflukt, hvitvasking, skatteparadiser og hemmeligholdets betydning for etterforskning av korrupsjonssaker.

Nettverket bidrar aktivt til informasjonsutveksling mellom institusjoner og land, for å støtte korrupsjonsjegerne i sitt arbeid. Dette kan være alt fra utveksling av kunnskap om effektive lover og reguleringer, etterforskningsteknikker og teknologi til tilbakeføring av stjålne verdier.

Moralsk støtte

Flere av deltakerne har opplevd psykisk press, trusler og politisk innblanding i forbindelse med etterforskning, påtale og rettssaker og opplever også at nettverket fungerer som en moralsk støtte for de som møter slike situasjoner.

Corruption fighter receives death threats
The Director of Malawi’s Anti-Corruption Bureau has received death threats due to his fight against corruption. The Corruption Hunter Network is watching his back.

Deltakere

Utvelgelsen av deltakere står i stil med nettverkets formål og vurdering av deltakelse baseres på bakgrunn av behov og kompetanse. Deltakerne skal fortrinnsvis ha erfaring fra etterforskning/påtale av storskala-korrupsjonssaker. Hoveddelen av deltakerne kommer derfor fra politi- og påtalemyndigheter.

Deltakerne kommer i 2020 fra USA, Tyskland, Nigeria, Sao Tomé e Principe, Costa Rica, Brasil, Sveits, Argentina, Frankrike, Sør Afrika, Italia, Namibia, Sverige, Norge, Angola og Malawi. Deltakelse varierer over tid og vil inkludere både personer som har behov for nettverket og personer nettverket har behov og nytte av.

Utvelgelsen gjøres av Norad, for å sikre nettverkets uavhengighet. I tillegg inviteres gjester til møtene fra sivilt samfunn, media, akademia, internasjonale organisasjoner som kan bringe mer kunnskap og erfaring til deltakerne.

Gjester som inviteres, kan være personer som nylig har avsluttet rettssaker og som kan dele med seg av erfaringer fra etterforskningen. Det kan også være reportere og undersøkende journalister som har fortalt om hvordan de har avslørt og arbeidet for å dokumentere storskala-korrupsjon, eller frivillige organisasjoner som arbeider med etterforskning (Paradise Papers, Panama Papers, Swedbank). Deltakere som ikke lenger er aktive i anti-korrupsjonsarbeid forlater nettverket.

FNs utviklingsprogram (UNDP) og FN-kontoret for narkotika og kriminalitet (UNODC), U4 Anti-Corruption Resource Center, Den afrikanske utviklingsbanken og ICAR (International Center for Asset Recovery) er blant de internasjonale organisasjonene som deltar.

  • U4 deltar for å benytte seg av erfaringsutvekslingen til å utvikle relevant opplæringsmateriell og publikasjoner.
  • UNODCs deltakelse bidrar til at erfaringsdelingen kan følges opp med faglig rådgivning eller andre tiltak gjennom blant annet Det globale anti-korrupsjonsprogrammet som Norge støtter.
  • ICAR har team av rådgivere i flere land som bistår myndighetene blant annet i etterforskning.

Konfidensielle møter

Møtene til nettverket er lukket og følger Chatham House Rule. Regelen sier at deltakerne står fritt til å bruke den informasjonen de mottar, men hverken identiteten eller tilknytningen kan avsløres. Møtene holdes to ganger i året, men det forgår også kontakt mellom deltakerne utenom møtene ved behov.

Forvaltning

Norad forvalter tiltaket, i dag organisert under Kunnskapsbanken, og står for alt det praktiske i forbindelse med møter. Deltakerne får dekket opphold, mat og transport til møtene. Det utbetales ingen annen kompensasjon for deltakelse og møtene foregår som oftest på deltakernes fritid.

The impact of corruption
"Corruption is a global challenge, affecting all of us. Corruption knows no borders, making it challenging to fight". Professor Bolaji Owasanoye, Chairman, Independent Corrupt Practices And Other Related Offences Commission, Nigeria explains the impact of corruption on individuals and society at large.
Publisert 25.10.2011
Sist oppdatert 27.07.2020