Kirgisistans nasjonale statistikkbyrå.
I 2015 begynte NSC ned månedlige pressekonferanser etter at byråets ledelse erfarte hvordan Statistisk sentralbyrå (SSB) driver sitt kommunikasjonsarbeid.
Foto: SSB

Tilliten til Kirgisistans statistikkbyrå har økt

Statistisk sentralbyrå har bistått det nasjonale statistikkbyrået i Kirgisistan med mer effektiv informasjonsinnhenting, harmonisering av nasjonale data, og styrket formidling av statistikk til brukerne.

Hvor mye

Totalt er det brukt 35 millioner kroner siden 2006, primært til kunnskapsoverføring.

Alle land trenger et godt nasjonalt statistikksystem som kan produsere og formidle offisiell statistikk. Det gir samfunnet et faktagrunnlag for politikkutforming, mulighet til å evaluere om politikk virker etter hensikten, bidrar til samfunnsdebatt og setter innbyggerne i stand til å stille myndighetene til ansvar.

Et uavhengig nasjonalt statistikkbyrå med godt omdømme og tillit er et sentralt element i en demokratisk samfunnsutvikling.

Hvorfor: Statistikk viktig for samfunnsplanlegging

I Sovjetunionen var tilliten til offisiell statistikk svært lav. Den generelle oppfatningen var at statistikk primært ble produsert for å vise fremgang og øke oppslutningen rundt myndighetenes politikk. Da Sovjetunionen gikk i oppløsning var det stort behov for å gjenreise tilliten til Kirgisistans statistikksystem, og for å bidra til mer faktabasert politikkutforming og debatt.

Statistikkproduksjonen i Sovjetunionen var i stor grad silobasert med lite samarbeid på tvers av ulike statistikkområder, og mellom forskjellige institusjoner i det nasjonale statistikksystemet. Systemet hadde riktignok flere gode elementer, men var i liten grad i overensstemmelse med internasjonale statistiske standarder. En internasjonal vurdering av det nasjonale statistikksystemet i Kirgisistan pekte på at det nasjonale statistikkbyrået i Kirgisistan (NSC) hadde særlig behov for å effektivisere produksjonen, og styrke kvaliteten på statistikken.

Siden 2006 har Statistisk sentralbyrå (SSB) samarbeidet med National Statistical Commission of the Kyrgyz Republic (NSC).

Resultater: Mer åpenhet om statistikk

I 2015 begynte NSC ned månedlige pressekonferanser etter at byråets ledelse erfarte hvordan Statistisk sentralbyrå (SSB) driver sitt kommunikasjonsarbeid. God formidling av statistikk er et viktig steg mot det overordnede målet om mer faktabasert samfunnsplanlegging.


I Kirgisistan har SSB bidratt til at NSC nå har bedre tilgang til administrative data, blant annet gjennom å digitalisere husholdningsbøkene. Bøkene, som tidligere bare var tilgjengelige på papir, inneholder viktig styringsrelevant informasjon om befolkningen på landsbygda. Alt fra fødsler, helse og utdanning, til antall kuer og landbruksutstyr registreres årlig. Etter digitaliseringen kan dataene enkelt gjenbrukes for å lage statistikk. Tross utfordringer knyttet til datakvaliteten, kan NSC nå mye enklere utnytte foreliggende administrative data.

Informasjon om bedriftenes inntekter, utgifter og investeringer er sentralt for å kunne lage økonomisk statistikk. Gjennom avtaler med skattemyndighetene i landet får NSC nå tilgang til deres informasjon om bedrifter. Dermed kan NSC redusere sin egen datainnsamling og respondentbyrden.

SSB hjelper også NSC med å modernisere og strømlinjeforme produksjonsprosesser. Arbeidet er krevende og resultatene vil først bli synlige om noen år.

Hva: Kollegasamarbeid og kunnskapsutveksling

SSB har bidratt til bedre internkommunikasjon, strømlinjeforming av produksjonsprosesser, modernisering av dataverktøy og mer effektive metoder for datainnsamling. Et nytt intranett har gitt regionskontorene enklere tilgang til maler og manualer, og til informasjon om øvrige deler av organisasjonen.

Institusjonssamarbeidet mellom NSC og SSB begynte i 2006. Den pågående tredje fasen skal avsluttes i 2017. Det langvarige samarbeidet har muliggjort utvikling av nye systemer og rutiner. Økt kapasitet i NSC styrker institusjonens evne til å arbeide videre på egenhånd.

Fagfolk fra de to organisasjonene jobber sammen for å forbedre statistikkområder og NSCs administrative kapasitet. Kunnskapsutveksling skjer gjennom ulike aktiviteter;

  • korttidsbesøk fra SSB til NSC
  • studiebesøk fra NSC til Norge
  • langtidsrådgivere fra SSB stasjonert i Bishkek
  • prosjektkoordinering på begge sider.

Et tiårig samarbeid har lagt grunnlag for stor gjensidig tillit mellom institusjonene. Midtveisgjennomgangen fra 2016 konkluderte at «mottakeren ser ut til å ha tatt fullt eierskap til sin del av prosjektet og som følge av dette også eierskap til resultatene av samarbeidet».

Publisert 21.11.2017
Sist oppdatert 06.12.2017