Skatt for utvikling i Tanzania
Skattesamarbeid gir resultater
Et velfungerende skattesystem gir staten viktige inntekter. Norge har samarbeidet med Tanzania over lengre tid for å finne løsninger på landets skatteutfordringer.

Skatterevisjon har gitt økte skatteinntekter

Siden årtusenskiftet har det vært en positiv utvikling i Tanzanias skatteinntekter, spesielt fra store selskaper. Den største ekstraskatten bidro alene med rundt én milliard kroner.

Hvor mye

Norges bidrag i perioden 2012-15 var på rundt ni millioner kroner.

Denne ekstraskatten alene innebærer at forholdet mellom skattebistanden fra Norge og skatteøkningen er på rundt 1:100.

Hvorfor: Lavt skattenivå

Ved årtusenskiftet hadde Tanzania en skatteinngang på syv prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP). Gjennomsnittet for lavinntektsland ligger rundt 15 prosent av BNP, mens det for OECD-land er 35 prosent.

Majoriteten av utviklingslandene har et potensial til å øke skatteinntektene til 20–25 prosent av BNP, ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF). De anslår at det kan skje på mellomlang sikt gjennom styrket skattepolitikk og innkreving. Kvaliteten på skatteadministrasjonen og deler av den offentlige finansforvaltningen i Tanzania har vært av lavere kvalitet enn i mange andre utviklingsland.

Resultater: Positiv utvikling, rom for økning

Det har vært en positiv utvikling i Tanzanias skatteinngang. En rekke lenge utstående skatterevisjoner ble avsluttet i perioden 2011-2016.

  • Fra 2000 til 2016 økte skatteinntektene i Tanzania fra 7 til 13 prosent av BNP.
  • Fra 2008 til 2016 økte bidraget fra gruvesektoren betydelig, fra én til ti prosent av totale skatteinntekter.
  • Dette er en økning tilsvarende omlag 400 millioner dollar i året.
  • Det økte bidraget fra sektoren skyldes økt produksjon, bedre priser og økt overskudd, men også mer effektiv skattelegging.

Det er fortsatt et stort potensial for økt skatteinngang i Tanzania, inntektsnivået, strukturen i økonomien og styresettet tatt i betraktning. Studier utført av den tanzanianske skatteetaten anslår et potensial på over fem prosent av BNP i økt skatteinngang. Andre studier fra IMF antyder et noe lavere nivå. Det utgjør betydelige beløp i et land hvor finansieringsbehovet for å nå bærekraftmålene i 2030 er stort.

En betydelig del av manglende skatteinngang er knyttet til skattefritak for store bedrifter, enkelte lokale bedrifter og personer samt til aggressiv skatteplanlegging og skatteunndragelse. Aggressiv skatteplanlegging dreier seg om interne disposisjoner i multinasjonale selskaper, ofte internprising. Disposisjonene befinner seg i gråsonen av hva som er lovlig og akseptabelt.

Hva: Kapasitetsutvikling og kontroll

Norge har bidratt med skatterelatert bistand i Tanzania i over ti år. I første fase var det et fokus på skattepolitikk via institusjonssamarbeid mellom finansdepartementene. De siste årene har samarbeidet dreid seg om å fremme effektiv skatteadministrasjon i det tanzanianske skattedirektoratet (Tanzania Revenue Authority, TRA). Dette omfatter blant annet et institusjonssamarbeid med det norske Skattedirektoratet, med fokus særlig på kapasitetsutvikling innen risikokontroll og skattlegging av store selskaper.

Det er etablert en ny enhet for internasjonal skatt i TRA. Arbeidet dreier seg om planer for skatterevisjon, og om å forbedre skatterrevisjonen og nasjonale retningslinjer for internprising. Det var i hovedsak dette arbeidet som bidro til økt kontroll av storbedrifter og økt innbetaling fra gruvesektoren.

I et institusjonssamarbeid mellom det norske og det tanzanianske skattedirektoratet ble utestående skatterevisjoner for samtlige store gullgruveselskaper avsluttet med betydelig assistanse fra norske eksperter. I flere av skattesakene fulgte år med administrative og rettslige ankeprosesser knyttet til fortolkning av lovgivning, forskrifter og praksis. I flere av sakene ble det innbetalt ekstraskatt. Den mest omfattende saken involverte det største gullgruveselskapet i Tanzania, som eide tre av de fem største gullgruvene. Samlet ekstraskatt ble beregnet til rundt én milliard kroner.

Det meste av revisjonen ble gjennomført av nasjonale eksperter i TRA. Norske eksperter bidro i skatterevisjonsarbeidet og for å få de utestående sakene ferdigbehandlet. Arbeidet fokuserte på spesielt vanskelige skattespørsmål. Påfølgende rettsprosesser og ankesaker ble fulgt opp med faglig støtte og dialog. Dette bidro til etablering av praksis i det tanzanianske rettsvesenet.

Norge har parallelt med institusjonssamarbeidet støttet et prosjekt som har bidratt til å etablere to skattemodeller for utvinningsindustrien og en nasjonal skattekomité med representasjon fra sentrale departementer og institusjoner.

Publisert 19.11.2017
Sist oppdatert 22.11.2017