Olje ble oppdaget i Uganda for nesten 100 år siden, men først i 2006 ble det påvist kommersielt drivverdige funn.

Uganda har forbedret landets petroleumsforvaltning

Gjennom Olje for utvikling-programmet har ugandiske myndigheter styrket kompetansen til å håndtere oppstart av oljeproduksjon i landet. Dette inkluderer å forhandle frem bedre avtaler med oljeselskaper, avklare miljøutfordringer og bedre finansforvaltningen.

Hvor mye

186 millioner kroner fra 2008 til 2017.

Oljeforekomstene i Uganda kan ha stor betydning for utviklingen av landet. God forvaltning og fordeling av inntekter fra olje og gass kan bidra til økonomisk vekst og mindre fattigdom.

Hvorfor: Behov for regulering

Olje ble oppdaget i Uganda for nesten 100 år siden, men først i 2006 ble det påvist kommersielt drivverdige funn. I 2006 var regelverket for å regulere oljeutvinning mangelfullt og basert på en lov fra 1985 som ble lite anvendt.

Mye av lov- og regelverket på miljøsiden var på plass i 1998, men reguleringen av petroleumsvirksomheten var mangelfull. Oppdatering av miljøloven og relevante forskrifter har derfor vært høyt prioritert i samarbeidet gjennom det norske bistandsprogrammet Olje for utvikling (Ofu).

Oljeforekomstene kan ha stor betydning for utviklingen i Uganda. God forvaltning og fordeling av inntekter fra olje og gass kan bidra til økonomisk vekst og redusert fattigdom.

Petroleumsvirksomheten gir samtidig en rekke utfordringer, spesielt fordi oljefeltene ligger i et meget sensitivt naturområde. I tillegg blir frakten av olje til verdensmarkedet krevende på grunn av landets beliggenhet uten kystlinje. Utfordringene gjorde at landet tidlig etterspurte norsk kompetanse og erfaring.

Resultat: Etablert etter internasjonale prinsipper

Samarbeidspartnerne i Uganda er ulike departementer og direktorater involvert i petroleumsforvaltningen. Kompetansen er styrket innen hele bredden av petroleumsforvaltningen.

Resultatene er utvikling av lovverk og rutiner, og gjennomføring av forvaltning og regulering av petroleumsvirksomheten i landet. Dette gir Uganda et utgangspunkt for en god petroleumsforvaltning som kan følge de beste internasjonale prinsippene for forvaltning av sektoren.

Nasjonale retningslinjer for olje og gass fra 2008 ble utarbeidet med norsk støtte. Dette ble et godt grunnlag for oppdatering av lovverk og utvikling av strategier og planer for petroleumsvirksomheten. Retningslinjene ble laget med hensyn til at landet var på vei inn i en feltutviklingsfase. Ifølge ugandiske petroleumsmyndigheter har retningslinjene bidratt til at landet har utviklet kapasitet og sannsynligvis kan starte produksjon i 2020.

En strategisk vurdering av miljøkonsekvenser for petroleumsvirksomheten for regionen Albertine Graben er gjennomført med bistand fra Norge. Etter en offentlig høring er det utarbeidet tiltaksplaner godkjent av den ugandiske regjeringen. Planene regulerer utviklingen i områdene som blir berørt av petroleumsvirksomheten og følges opp av en komité sammensatt av representanter fra flere departementer.

Miljømyndighetene får råd og opplæring i konsekvensutredninger, overvåking av naturparkområder og utvikling av både oljevernberedskap og nasjonale beredskapsplaner.

Statistisk sentralbyrå har i samarbeid med Ugandas statistikkbyrå bidratt til innhenting og publisering av tall på olje og gass-investeringer som skal ferdigstilles i løpet av 2017. Dette bidrar også til at det ugandiske nasjonalregnskapet kan oppdateres til å også dekke petroleumssektoren.

Hva: Fagrådgivning for utvikling av lovverk

Norge har støttet landet med faglig rådgivning siden 1993. I 2005 ble dette utvidet til et fullt Ofu-institusjonssamarbeidsprogram.

Programmet har bidratt med rådgivning i utarbeidelsen av Ugandas to nye petroleumslover og en finanslov. I kjølvannet av lovgivingen er Petroleum Authority of Uganda og statsoljeselskapet Uganda National Oil Company opprettet.

Videre har Ofu programmet bidratt til oppdatering av miljøloven som nå inkluderer regulering av petroleumsvirksomheten i vernede og sårbare naturområder.

Hvem: Institusjonssamarbeid

Ofu-programmet gjennomføres som et institusjonssamarbeid mellom ugandiske myndighetsinstitusjoner og deres norske samarbeidspartnere.

Den norske ambassaden i Kampala forvalter avtalen og koordinerer arbeidet i samarbeid med Ofu-sekretariatet i Norad.

De ugandiske myndighetsinstitusjonene som deltar er Ministry of Energy and Mineral Development, Ministry of Water and Environment og Ministry of Finance, Planning and Economic Development med underliggende direktorater og byråer.

De norske institusjonene involvert er Olje- og energidepartementet (OED), Klima- og miljødepartementet (KLD), Statistisk sentralbyrå, Oljeskattekontoret, Oljedirektoratet, Miljødirektoratet og Kystverket.

Lærdommer

Programmet har gitt positive erfaringer innen arbeid med kapasitetsutvikling og erfaringsutveksling: Viktig med tett, direkte og langsiktig institusjonskontakt og stabile kontaktpunkter. Balansen mellom lokal styring og behovet for effektive prosesser kan også være krevende.

Publisert 05.12.2017
Sist oppdatert 06.12.2017